Omrin en provincie; 2 handen op 1 buik… nog steeds…

De provincie en Omrin zijn 2 handen op 1 buik. Dat was bij de verstrekking van de milieuvergunning al zo, maar dat is nog steeds zo omdat de provincie overtredingen door Omrin door de vingers ziet. Het beeld “ouwe jongens krentebrood” wordt nog maar eens bevestigd doordat het college heeft vergaderd in de afvaloven. Gedeputeerde Konst was openlijk enthousiast over Omrin en stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. GS hebben blijkbaar niets geleerd uit het verleden waarbij de Noordelijke Rekenkamer allerlei aanbevelingen heeft gedaan. In december 2013 oordeelde de Kamer vernietigend over de houding en werkwijze van de provincie. Dat rapport is onderaan dit item te downloaden. Een aantal highlights uit het rapport vindt u hieronder waarbij ook de Provinciale Staten er niet positief vanaf komen.

—————————-

“De provincie het project REC te licht ingeschat.”

“Wat opvalt is dat de provincie kwalitatief goede adviezen (van externe partijen – red.) niet altijd heeft overgenomen.”

“Tijdens het proces van de REC is veel aandacht besteed aan eventuele juridische en financiële risico’s voor het geval de REC later dan beoogd (2009/2010) in bedrijf kon worden genomen.”

“De Rekenkamer concludeert dat de provincie in het proces van vergunningverlening aan de REC niet op alle onderdelen zorgvuldig heeft gehandeld.”

“Met het burgerinitiatief eind 2009 is de leden van Provinciale Staten een uitgelezen kans geboden om met verontruste burgers in gesprek te gaan over de REC. Deze kans hebben Provinciale Staten niet aangegrepen.”

“Medio november 2006 heeft de provincie de mogelijkheden voor het verstrekken van een achtergestelde lening aan Omrin voor de realisatie van de REC onderzocht.”

“De gedeputeerde Milieu heeft op verzoek van Omrin contact opgenomen met het Ministerie van EZ om de kansen en budgetruimte voor de realisatie van de REC te bespreken. In dit overleg heeft de gedeputeerde Milieu een sterk pleidooi gehouden om de subsidieaanvraag voor de REC toe te wijzen.”
“Op 27 december 2006 verleent het Ministerie van EZ een subsidie van € 6 miljoen voor de realisatie van de REC.”

“Op 1 november 2007 laat Omrin aan Gedeputeerde Staten weten dat uit onderzoek is gebleken dat voor de REC géén vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet is vereist.”
” Meerdere malen voorafgaand aan het besluit van Gedeputeerde Staten hebben externe adviseurs van de provincie (zowel Stibbe als Royal Haskoning) er op gewezen dat een vergunning voor de REC op basis van de Natuurbeschermingswet wel nodig is.”
“Dit is ook de opvatting van de Raad van State in de beroepszaak die de Wadden- vereniging heeft ingesteld.”

“Begin 2012 hebben Gedeputeerde Staten uiteindelijk de vergunning Natuurbeschermingswet verleend waarbij ook het wekelijks vervoer van bodemas over de Waddenzee is vergund. Gedeputeerde Staten hebben aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ter voorkoming en/ of minimalisering van significante effecten. Deze voorschriften achten Gedeputeerde Staten niet nodig.”

“Omrin heeft er alle belang bij om de REC voor 2009 in werking te hebben. Een belangrijke reden is dat het Rijk overweegt een verbod op het oprichten van afval- verbrandingsinstallaties in te stellen.”
“Het te laat opleveren van de REC zal waarschijnlijk ook financiële consequenties voor Omrin hebben. De provincie neemt de ambitieuze planning van Omrin over.”

“De provincie is zich zeer bewust dat wanneer zij besluiten neemt die later onrechtmatig blijken te zijn genomen, zij het risico loopt door Omrin aansprakelijk te worden gesteld voor de ontstane (vertragings)schade. Er is de provincie veel aan gelegen om een eventuele beroepsprocedure zo ongeschonden mogelijk door te komen.”

“De vrees voor schadeclaims van Omrin heeft ook een keerzijde. Deze keerzijde houdt in dat de provincie in het ‘procesbelang’ in eerste instantie heeft geweigerd om informatie (correspondentie van de provincie met de adviesbureaus) te verstrekken aan tegenstanders van de REC. Dit uit vrees dat deze informatie in een eventuele beroepsprocedure tegen de provincie zal worden gebruikt.”

“De Rekenkamer constateert dat voor wat betreft de aspecten bodem, verspreiding, storingen en licht niet is voldaan aan wet- en regelgeving.”
“Bij het aspect verspreiding is dat vanwege onjuiste invoer van het gebouw van de REC in het rekenmodel, waarbij de te lage gebouwhoogte resulteert in onjuiste weergave van de immissies.” “Bij het aspect storingen heeft de provincie niet aangegeven op welke wijze storingen in de rookgasreiniging geborgd waren.”

“De Rekenkamer vindt het opvallend dat de provincie de adviezen over de aspecten HCl/SO249 en bodem niet overneemt.”

“De Rekenkamer vindt het opmerkelijk dat Gedeputeerde Staten zijn afgeweken van het bestemmingsplan Industriehaven 2006 dat de gemeenteraad van Harlingen heeft vastgesteld. De vestiging van de REC – als niet-zeehavengebonden bedrijf – op het industrieterrein Harlingen is in strijd met dit geldende bestemmingsplan.”

“Het merendeel van de belangrijke beslissingen door Gedeputeerde Staten valt uit in het voordeel van Omrin.”

“Omrin geeft aan dat zij de schoonste afvalverbrandingsinstallatie voor Nederland heeft. Vervolgens vraagt Omrin voor de REC wél de maximaal toegestane waarden aan voor de uitstoot van stoffen. Ook blijkt uit vergelijking van de REC met andere afval- verbrandingsinstallaties in Nederland dat de REC niet de schoonste installatie is.”

_0a Rapport Rekenkamer dec 2013

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.