Omrin grote verliezer in zoutzuurzaak afvaloven

Omrin heeft onterecht voor alle uitgestoten schadelijke stoffen een te hoge aftrek toegepast. Dat is de conclusie die de Raad van State vandaag naar buiten heeft gebracht. Stichting afvalovenNee voert al 6 jaar procedures om aan te tonen dat de toegepaste meetonzekerheid niet mag en heeft daarin dus gelijk gekregen. In plaats van de door Omrin gebruikte 4 milligram per kubieke meter mag maar 0,26 milligram per kubieke meter worden afgetrokken. De limiet voor het jaargemiddelde zit op 5 milligram per kubieke meter. Over heel 2014 kwam er 7,48 milligram per kubieke meter uit de schoorsteen. En ook in 2019 zit de uitstoot elke dag ruim boven de 7 milligram per kubieke meter, wat dus door de Raad van State als veel te veel wordt beoordeeld.

“De toepassing van zo’n grote betrouwbaarheidsmarge had nooit gemoeten” aldus het oordeel van de Raad van State. Vertaald naar een snelheidsovertreding op de snelweg, zou je pas bij 235 km/uur een bekeuring krijgen. Gillissen van stichting afvalovenNee: “iedereen snapt dat zoiets niet kan. Alleen Omrin heeft de duidelijke regels opgerekt, of laten oprekken door de provincie. En op zich bijna te begrijpen omdat de REC grote problemen heeft omdat zij zich waarschijnlijk met een gewone bedrijfsvoering niet aan de regels kan houden. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Maar we zijn blij dat de Raad van State te kennen heeft gegeven dat de regelgeving vanaf het begin klip en klaar duidelijk was en dat de regelgeving helemaal geen aanpassing behoeft. Zoutzuur is schadelijk voor longen van werknemers en omwonenden in de nabije omgeving, maar ook schadelijk voor het waddengebied dat erg gevoelig is voor verzuring. Daar moeten we voorzichtig mee zijn.”

Omrin zal op kosten worden gejaagd om de te hoge zoutzuur uitstoot onder controle te krijgen. Milieu- en afvalovenexpert Johan Vollenbroek: “De zoutzuurconcentratie kan wel met technische middelen worden verlaagd, maar dat vergt hoge investeringen als er al plaats is om het in te bouwen. De installatie is namelijk heel compact gebouwd.”

Nog niet kort geleden heeft Omrin de afvaloven ook al versneld moeten renoveren vanwege terugkerende storingen aan de stoompijpen. Die waren, zoals al door deskundigen voorspeld, harder gaan roesten dan Omrin dacht. Voor minimaal 5 miljoen euro zijn er nieuwe pijpen geïnstalleerd. Gedurende storingen, reparaties en onderhoud stond de oven stil. Hierdoor waren er ook geen inkomsten bij de REC. De nettowinst van Afvalsturing Friesland NV bedroeg daarom in 2018 maar slechts 2 miljoen, amper de helft van het resultaat in 2017. Het zure bedrijfsresultaat was volledig aangevreten door de afvaloven in Harlingen.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Omrin grote verliezer in zoutzuurzaak afvaloven

Afval verbranden heeft geen toekomst

Het Rijk wil dat in 2050 de hele economie circulair draait. En daar past geen afvaloven in. Zelfs niet als het daarbij “groene” energie levert aan huizen en bedrijven. Eind 2017 is dat als gezamenlijke conclusie geconstateerd tijdens een grote afvalconferentie. Dagblad Trouw deed er verslag van. Aan het woord kwam onder andere zakenvrouw en duurzaamheidsexpert Anne-Marie Rakhorst. “Het reduceren van afvalverbranding is onvermijdelijk.”

Exploitanten van afvalovens beaamden de stelling. Directeur van de Vereniging Afvalbedrijven Dick Hoogendoorn meldde dat er steeds minder afval komt waardoor afvalovens moeten gaan afschakelen. Het is een kwestie van jaren tot het stopt.

Het gehele artikel kun je hier lezen.

Vandaag is in Trouw een interview verschenen met stichting afvalovenNee. AfvalovenNee is druk bezig hoe gezamenlijk met burgers, jeugd, politici en het bedrijfsleven nagedacht kan worden over wat we met ons afval doen en op welke wijze we de afvalstroom kunnen reduceren.

Lees hier het gehele interview

Ironisch genoeg heeft Omrin vandaag de afvaloven weer opgestart. De oven werd 7 weken lang noodgedwongen stil gelegd om een ongeplande en dure renovatie te ondergaan. Stoompijpen die door roest uit elkaar knalden moesten worden vervangen. Het is niet de eerste ongeplande renovatie. Ook in 2015 moest al worden ingegrepen. De extra kosten die dat met zich meebracht zorgde ervoor dat in 2016 geen beloofde tariefsverlaging werd doorgevoerd en er een verlies werd geleden van bijna 1.4 miljoen euro.

Omrin blaast leidingen schoon tijdens de opstart op 12 april
Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Afval verbranden heeft geen toekomst

Uitkomst enquête afvalovenNee over gevolgen sluiting afvaloven

Stichting afvalovenNee (SAN) heeft de gemeenteraad van Harlingen geïnformeerd over de uitslag van de enquête die zij onder burgers van Harlinhgen en omstreken heeft gehouden. Burgers konden via 10 vragen hun mening geven over mogelijke gevolgen van de sluiting van de afvaloven. Discussie over sluiting van de afvaloven is actueel omdat Ecorys, een onderzoeksbureau uit Rotterdam, bekijkt waar Harlingen rekening mee moet houden als er gekozen wordt voor sluiting. De REC is al vanaf het begin onderwerp van discussie omdat de oven met veel storingen kampt wat voor veel overlast en gezondheidsrisico’s zorgt.

1 van de antwoorden op de vragen over de mogelijke sociale gevolgen.


Na een motie van de gemeenteraad Harlingen heeft Ecorys de opdracht gekregen om de gevolgen van het stoppen met de afvaloven in kaart te brengen. Ecorys meldde nadrukkelijk dat vele betrokkenen, waaronder stichting afvalovenNee en burgers, een plek zouden krijgen in het onderzoek. Er is echter brede kritiek ontstaan hoe Ecorys dat uiteindelijk heeft gedaan. Zo heeft SAN alleen een oriënterend gesprek gehad met de onderzoekers en zijn burgers alleen via een digitale enquête gevraagd hun mening te geven. Vooral de vraagstelling van de enquête die Ecorys had opgesteld is verkeerd gevallen bij veel burgers. Te sturend en te subjectief waren hierbij veel gehoorde uitingen die via de meer dan honderd reacties op social media te lezen waren. Ook waren paginavullend ingezonden brieven te lezen in de Harlinger Courant.

In korte tijd meer dan honderd, veelal kritische, reacties via Facebook op de enquêtevragen van Ecorys

Naar aanleiding van al deze reacties heeft SAN besloten een ludieke “second opinion enquête” uit te zetten. “Dezelfde soort vragen als Ecorys, maar dan in een ander jasje gestoken” aldus Hans Gillissen van de stichting. “Wat ons het meest heeft gestoord is dat alle mooie bedoelingen die Ecorys beloofde in praktijk niet echt zijn waar gemaakt. Burgers hebben dondersgoed in de gaten of iets wel of niet gemeend is. Daar moet je niet mee sollen. En juist dat laatste lijkt te zijn gebeurd. Burgers kregen het gevoel dat niet Omrin, maar zijzelf de oorzaak van financiële en sociale ellende zouden zijn, als zij vast zouden houden dat de afvaloven dicht moet. Maar diezelfde burgers hebben hemel en aarde moeten bewegen om maar iets te mogen zeggen over de bouw van de afvaloven. Kritiek werd niet getolereerd, gebagatelliseerd en simpelweg genegeerd. Tja, een grotere afstand tussen politiek en burger kun je niet veroorzaken.”

De stichting heeft 466 reacties ontvangen op de enquête. Veel meer dan aanvankelijk werd gedacht. Gillissen: “Dit hadden we inderdaad niet verwacht. Van ludieke actie naar serieus signaal. En vooral de uitslag zegt wel iets. Want 81,97 % van de respondenten vindt het bijvoorbeeld geen enkel probleem dat ons afval elders wordt verbrand en bijna 70% geeft aan dat sluiting meehelpt om de overcapaciteit aan ovens in Nederland terug te dringen.”
Wat de stichting betreft moet er iets met dat signaal gebeuren. “Er zal vooral een poging gedaan dienen te worden om een positieve richting in te slaan in wat we doen met afval. Nu lijkt de tendens nog te zijn dat het te duur is om de oven te sluiten, dus laten we het maar zo. Dat is nu net niet de gedragsverandering die nodig is. Want het verbranden van afval is na storten het slechtste wat je kunt doen met afval. Dat de afvaloven een bijdrage levert aan een duurzaam klimaat is dus net zo’n drogreden als dat een beetje roken ook niet slecht is voor de gezondheid.”    

De stichting heeft de gemeenteraad aangegeven dat beide enquêtes weliswaar zijn uitgezet voor Harlingen en directe omgeving, maar dat de verwerking van het Friese afval in elk geval vooral een provinciaal brede opgave is. SAN vindt dan ook dat het te overwegen valt om in Friesland in breed verband te pleiten voor een provinciaal breed onderzoek naar de toekomst van ons afvalbeleid. Daarbij zou het uitgangspunt moeten zijn dat er geen afval meer bestaat en dat in een circulaire economie afval als nieuwe grondstof wordt beschouwd.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Uitkomst enquête afvalovenNee over gevolgen sluiting afvaloven

Kritiek op burgerpeiling Ecorys over sluiting afvaloven. SAN start second opinion enquête.

Er is brede kritiek ontstaan over de wijze waarop Ecorys bij burgers van Harlingen de gevolgen van de sluiting van de afvaloven peilt. Ecorys doet momenteel onderzoek naar de mogelijke gevolgen van sluiting van de afvaloven. Vragen zouden te suggestief zijn en veel te sturend. Ook worden twijfels geuit of de feiten zoals die in de vraagstelling staan, wel kloppen. Zo noemt Ecorys bijvoorbeeld dat Friesland een grote stap achteruit zet in de duurzaamheidsdoelstellingen als de afvaloven stopt. Uit deze en andere stellingen zou teveel sympathie spreken voor Omrin en pleiten voor het in stand houden van de afvaloven. Op social media wordt hierover volop gediscussieerd. Om tegenwicht te bieden in de door Ecorys opgezette burgerpeiling is er een alternatieve enquête gestart. Dezelfde soort vragen zoals Ecorys heeft opgesteld zijn in een ander jasje gestopt. Maar wat de uitkomst uiteindelijk is, beslist degene die het invult. Ook hierbij geldt; hoe meer mensen de enquête invullen, hoe bruikbaarder het resultaat is.

Het invullen van de enquête vraagt zo’n 4 minuten.

Enquête sluiting afvaloven

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Kritiek op burgerpeiling Ecorys over sluiting afvaloven. SAN start second opinion enquête.

“Kijk nog eens goed naar de afvaloven”

Vandaag is in de Volkskrant een item verschenen over het protest wat al jaren gaande is tegen de afvaloven in Harlingen. De column van Toine Heijmans was een scherpe analyse over het diepgewortelde wantrouwen wat in de loop der jaren is ontstaan. Ook is gevoelig de kloof tussen burgers en de politiek verwoord. En daarbij is ook de vraag gesteld wat het allemaal heeft opgeleverd.
De column is hier te vinden.

Op een dag na is er precies 9 jaar geleden ook een item verschenen in de Volkskrant. Dat ging toen ook over de afvaloven van Omrin. En toen stelden de Provinciale Staten precies dezelfde vraag die vandaag de dag ook wordt gesteld. De uitspraak “als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg” is pijnlijk treffend voor wat er zich rondom de afvaloven afspeelt.
Het item van 9 jaar geleden is hier te vinden.

Het roer moet om. Bij iedereen. In het belang van de klimaatdoelstellingen.


Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor “Kijk nog eens goed naar de afvaloven”

Protest geslaagd

AfvalovenNee kijkt tevreden terug op de acties die rondom de aandeelhoudersvergadering zijn geweest. Met zo’n 100 aanwezige demonstranten werd luid en duidelijk aangegeven dat Harlingen de vele storingen en de risico’s die dat met zich meebrengt, zat is. Het protest werd bij de poort van de afvaloven gehouden. Tegelijkertijd werd in Oude Haske een petitie aangeboden aan de president-commissaris van Omrin, mevrouw Vlietstra. In de petitie werd duidelijk gemaakt dat burgers zich zorgen maken over hun gezondheid en genoeg hebben van de slechte communicatie vanuit Omrin.

Aandeelhouders hebben tot laat in de middag van 14 december over de problemen van de afvaloven vergaderd. Omdat de vergadering besloten is waarbij ook geen notulen openbaar gemaakt worden is het gissen wat er is besproken. De gemeenten meldden na afloop van de vergadering dat zij nog steeds volharden in het aloude standpunt dat naar hun idee dat de veiligheid van de REC nooit in het geding is geweest. De AvA stelde ook dat de volksgezondheid en het milieu nimmer averij hebben opgelopen.
Daarmee staan zij haaks op de zorgen die directeur Wim Kleinhuis van de Veiligheidsregio Fryslan heeft over de volksgezondheid.  Hij maakt zich wel zorgen dat op lange termijn de uitstoot van de afvaloven een risico vormt. „Het gaat ons om stoffen die een direct gevaar vormen voor de volksgezondheid bij verbranding, zoals koolmonoxide of zoutzuur”, aldus de directeur in de Leeuwarder Courant van 16 november jl.

Over de dioxinemetingen die door Omrin zijn gestopt, maar waarvan aandeelhouders hebben aangegeven dat deze weer opnieuw opgestart zouden moeten worden, is directeur van Omrin John Vernooij duidelijk. Hij  weigerde gisteravond te zeggen of hij de roep van de aandeelhouders om eigen dioxinebemonstering zal honoreren.

Hij hekelde verstoring van het economisch speelveld. Hiermee bedoelde Vernooij dat metingen geld kosten. En niet alleen de metingen kosten geld. Vernooij ziet een groot aantal kosten op zich af komen die nodig zijn om de afvaloven te kunnen laten draaien. En al die extra kosten zijn naar alle waarschijnlijkheid niet voorzien.  Zo zullen er extra en onvoorziene kosten gemaakt moeten worden voor:
– nieuwe stoompijpen
– grote hoeveelheden dure grondstoffen als bicarbonaat om zoutzuur onder controle te houden
– brandpreventiemiddelen, zoals speciale brandslangen ten behoeve van het bestrijden van brand

Daarnaast zal door de vele storingen ook de productie van stoom stilgelegd worden naar de zoutfabriek. De energiecontracten die zijn afgesproken zullen daardoor onder druk komen te staan. Het ligt voor de hand dat de zoutfabriek schade gaat claimen als zij niet de stoom krijgt die was afgesproken.

Ook hebben gemeenten een grote opdracht om de afvalberg te verminderen. Heerenveen is met een diftar systeem gestart in een poging daadwerkelijk de afvalberg te reduceren. Mocht dit slagen zal de afvaloven  veel minder afval te verbranden krijgen. Bij minder afval en meer kosten voor het in stand houden van de REC zal dan de vraag moeten worden gesteld of de afvaloven nog (financieel) bestaansrecht heeft.   

De REC als nieuwe Sionsberg, het ziekenhuis dat failliet is gegaan en waarbij nu uit rapporten blijkt dat er veel te lang is geïnvesteerd in het overeind houden van een ziekenhuis, waarvan men wist dat dit geen stand zou houden, wordt steeds meer een reële vergelijking. Hetzelfde scenario wat zich rondom de Sionsberg zich heeft afgespeeld kan ook gaan gebeuren met de afvaloven. Saillant detail is dat Ton Doppenberg, oud directeur van Omrin, en oprichter van de REC, terwijl toen al overcapaciteit van verbrandingsovens in Nederland een feit was, ook voorzitter van de Raad van Toezicht van De Sionsberg was en een rol speelde in het faillissement van De Sionsberg. 

Klik hier voor een reportage die door Omrop Fryslan is gemaakt over 14 december.
Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Protest geslaagd

Protestplan 14 december

Op 14 december vanaf 14.00 uur zal geprotesteerd worden tegen de afvaloven van Omrin.  De vele storingen die een groot risico creëren voor de volksgezondheid en de bijzonder slechte communicatie vanuit het afvalbedrijf zorgen ervoor dat de maat vol is. De petitie “We zijn er klaar mee. Afvaloven Omrin UIT” is daaruit ontstaan.

Het protest zal plaatsvinden bij de afvaloven in Harlingen (Lange Lijnbaan 14 Harlingen)

We verzamelen ons om 14.00 uur bij Lange Lijnbaan 58.
Daarna wandelen we richting de afvaloven om daar bij de ingang van de afvaloven te stoppen.

protestrouteOm 14.30 uur zal de aandeelhoudersvergadering van Omrin in Oude Haske starten. Op dat tijdstip zal door een delegatie van ons in Oude Haske de petitie aanbieden. Tijdens de aandeelhoudersvergadering zullen we voor de ingang blijven staan om te laten merken dat wij het zat zijn. Om 15.30 uur maken we de weg vrij en wandelen wij terug naar Lange Lijnbaan 58. Om 16.00 uur is het protest voorbij.

——————————–

De bedoeling van dit protest is om ons te laten horen. Neem dus zoveel mogelijk voorwerpen mee die lawaai maken. Ons geluid moet in Oude Haske te horen zijn!

Spelregels van ons protest:
– we protesteren luid en duidelijk maar houden het netjes
– we vernielen geen voorwerpen
– het protest is vreedzaam. Dit betekent dat er gehoor wordt gegeven aan bevelen van politie
– wij begeven ons niet op het terrein van Omrin

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Protestplan 14 december

Protestflyer en petitie

Om nog meer bekendheid te geven aan de protestactie op 14 december is onderstaand affiche gemaakt. Die kan uitgeprint, en verspreid worden op plekken waar dit kan, maar vooral waar dit mag! Als je het affiche ergens ophangt vraag dan wel eerst netjes of dit mag. Mocht dit niet kunnen of mocht iemand dat niet willen, accepteer dat dan en probeer het ergens anders. Achter je eigen raam kan ook natuurlijk.

protest affiche

En o ja, de petitie loopt hartstikke goed. De teller staat net over de 200 ondertekenaars. Er kunnen natuurlijk altijd nog meer bij ….

Petitie: Wij zijn er klaar mee. Afvaloven stop NU

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Protestflyer en petitie

Petitie gestart ten behoeve van de aandeelhoudersvergadering Omrin

Stichting afvalovenNee is een petitie gestart om een signaal af te geven richting de aandeelhouders van Omrin. Die vergaderen op 14 december over de structurele problemen van de afvaloven. De aandeelhouders zouden in eerste instantie de vergadering in de afvaloven houden. Maar een dag na de aankondiging dat er protest zou zijn bij de afvaloven, heeft Omrin besloten om de vergadering te verplaatsen naar Oude Haske.

De stichting heeft besloten om toch bij de afvaloven te gaan protesteren.

vrijdag 14 december 2018
vanaf 14.00 uur
Lange Lijnbaan 14
8861 NW Harlingen.

Wel zal een afvaardiging of delegatie namens de petitie-ondertekenaars de petitie gaan overhandigen aan de aandeelhouders in Oude Haske. Over de verdere plannen op die protestmiddag wordt binnenkort meer informatie verstrekt. Hier wordt achter de schermen momenteel hard aan gewerkt.

Om het signaal kracht bij te zetten vragen we je om de petitie te ondertekenen en deze te verspreiden.

https://www.petitiestarter.nl/petitions/stop-onnodige-gezondheidsrisico-s-afvaloven-omrin-wij-willen-onze-schone-lucht-terug

Een voorbeeldtekst die je kunt gebruiken bij het verspreiden van de petitie staat hieronder.

 


Hoi allemaal,

Ik heb een petitie ondertekend: “We zijn er klaar mee! Afvaloven Omrin UIT”. Ik zou je willen vragen om ook je handtekening te zetten.

Hoe meer mensen tekenen, hoe groter de kans dat de aandeelhouders daadwerkelijk luisteren naar onze oproep. Hier vind je meer informatie en kun je tekenen:

https://www.petitiestarter.nl/petitions/stop-onnodige-gezondheidsrisico-s-afvaloven-omrin-wij-willen-onze-schone-lucht-terug

Enorm bedankt!

P.S. Zou je deze petitie ook willen delen? Je kunt deze mail doorsturen. Of deze link delen op Facebook, Twitter of Whatsapp: https://www.petitiestarter.nl/petitions/stop-onnodige-gezondheidsrisico-s-afvaloven-omrin-wij-willen-onze-schone-lucht-terug

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Petitie gestart ten behoeve van de aandeelhoudersvergadering Omrin

14 december 14.00 uur: protest bij aandeelhoudersvergadering afvaloven Omrin

Op 14 december vanaf 14.00 uur zal geprotesteerd worden bij de afvaloven van Omrin. Op die datum zal om 14.30 uur in de REC de aandeelhoudersvergadering van Afvalsturing Fryslan starten.

Aanleiding van protest zijn de aanhoudende storingen, de blijvende zorgen over de volksgezondheid en de structurele slechte communicatie door het Friese afvalbedrijf.
Storingen, veroorzaakt door roestende stoompijpen, zijn een terugkerend probleem. Vanaf het in bedrijf nemen van de oven kampt de oven met zogenaamde knalpijpen. Dit komt doordat de oven boven zijn technische kunnen functioneert. De zoutfabriek, de energie-afnemer, vraagt een hoge stoomtemperatuur. Die temperatuur kan de afvaloven niet vanuit het verbranden van afval alleen leveren. Er staan continu hulpbranders aan om in de energiebehoefte van de zoutfabriek te voorzien. Die steunbranders werken op aardgas.

Gemeente Harlingen vindt dat het vervangen van de stoompijpen zo snel mogelijk moet gebeuren. Tot die tijd moet de REC dicht. B&W en de volledige gemeenteraad trekken hierin samen op. De gemeente is een onderzoek gestart naar de gevolgen van sluiting van de REC.

Gedeputeerde Staten meldden in een brief aan de aandeelhouders dat er sprake is van een kwetsbare situatie bij de REC: “Dat is een wrange constatering na een intensief verbetertraject van ruim twee jaar waarin Omrin, gemeente, provincie, FUMO en experts gewerkt hebben aan verbeteringen. Nog wranger is het in de wetenschap dat we meerdere malen hebben aangedrongen op een doorlichting van de technische staat van de installatie.”
Meerdere gemeenten scharen zich inmiddels achter Harlingen en het signaal van de provincie.

Ondanks alle noodkreten van gemeentes en provincie start Omrin na elke storing de afvaloven gewoon weer op. Omrin neemt hierbij willens en wetens grote risico’s op het gebied van uitstoot van giftige stoffen, stankoverlast en brand. Wim Kleinhuis, directeur van de Veiligheidsregio Fryslan heeft er genoeg van.  „Wij zijn er niet om bedrijfsprocessen, want daar gaat het om, op te lossen. Bij calamiteiten is het een ander verhaal, maar de laatste tijd gaat het steeds om eigen storingen, lekkages en branden. Die moeten medewerkers van de REC zelf kunnen oplossen. Wij stoppen ermee.”

Ook zegt Kleinhuis zich zorgen te maken over schadelijke stoffen die de REC uitstoot. “Het gaat ons om stoffen die een direct gevaar vormen voor de volksgezondheid bij verbranding, zoals koolmonoxide of zoutzuur”, zegt de directeur. „In het geval van de REC is de concentratie vaak niet hoog. Maar op de lange termijn kan het best een risico zijn. Dat hoeft niet, maar het kán wel.”

Ondanks alle stevige woorden van gemeenten, provincie en veiligheidsregio blijft de afvaloven gewoon draaien. Burgers lopen dus continu het risico geconfronteerd te worden met nieuwe storingen en daardoor gezondheidsrisico’s. En daartegen wordt geprotesteerd op

vrijdag 14 december 2018
vanaf 14.00 uur
Lange Lijnbaan 14
8861 NW Harlingen.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor 14 december 14.00 uur: protest bij aandeelhoudersvergadering afvaloven Omrin