Afvaloven weer in storing – roep om blokkade neemt toe

Op vrijdag 17/8 is de REC gecontroleerd uit bedrijf gegaan voor de reparatie van een stoomlekkage. De komende dagen zullen daardoor geen daggemiddelde luchtemissies gepresenteerd kunnen worden.” Met een simpel bericht van Omrin is bevestigd dat de afvaloven niet in control is. Op deze website is aangetoond waardoor dat komt; de constructie van de oven deugt niet. Het zal miljoenen euro’s kosten om die constructie op orde te krijgen. Omrin denkt er niet aan om hier in te investeren omdat  de aandeelhouders (de Friese gemeenten) opgezadeld zullen worden met enorme kosten. Banken zullen ook niet investeren omdat de schuldenlast hierdoor nog groter wordt. De afvaloven zal dus deze stoomlekkages blijven houden inclusief alle risico’s voor de volksgezondheid en het milieu.

Dat de storing eraan zat te komen kon worden opgemaakt uit de structurele overschrijdingen van zoutzuur (HCL) emissie. De vergunde waarde is vastgesteld op 8 mg/Nm3. Afgelopen dagen lag de uitstoot van zoutzuur op: 8,67 / 8,75 / 8,71 / 8,76 / 8,69 / 8,87 / 8,25. De provincie grijpt niet in ondanks dat er ge/misbruik wordt gemaakt van een meetcorrectie. Stichting afvalovenNee heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen deze toegepaste meetcorrectie. De Commissie heeft de stichting laten weten dat de ingediende klacht terecht is en geeft dus aan dat de meetcorrectie onterecht wordt toegepast. De provincie heeft dus alle middelen in handen om te handhaven, maar doet dit niet.

Doordat de oven weer in storing staat, zoutzuur emissies worden overschreden en de provincie niet ingrijpt, neemt de roep op een grote blokkade eerder toe dan af. Burgers hebben keer op keer laten weten dat zij de risico’s die zij lopen niet meer te pikken en hebben te kennen gegeven bereid te zijn zich vast te ketenen aan de hekken en de toevoer van afval naar de afvaloven te frustreren. De geluiden om de verbranding van afval te stoppen op welke manier dan ook, nemen ook toe.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Afvaloven weer in storing – roep om blokkade neemt toe

Stoom afvaloven aan zoutfabriek niet duurzaam

Uit de evaluatie van de MER 2017, uitgevoerd door Lievense CSO, blijkt dat Omrin continu meer aardgas verbruikt dan was voorspeld. Gemiddeld zit het aardgasverbruik van de afvaloven boven de 8.500.000 Nm3 en dat is zo’n 3.500.000 Nm3 meer dan gedacht. Deze overschrijding heeft vooral te maken dat de zoutfabriek een hogere stoomtemperatuur nodig heeft dan de afvaloven kan produceren. De stoomtemperatuur van de afvaloven is gelimiteerd tot 420 °C. In een aparte aardgasgestookte oververhitter wordt de temperatuur op 465 °C gebracht. Omrin meldt dat op basis van de eisen van de zoutfabriek er meer aardgas nodig is om de stoom extra te verhitten.

Uit het rapport van Lievense CSO blijkt ook dat zowel de bruto stoomproductie als de bruto electriciteitsproductie lager zijn dan verwacht. Dit heeft een gevolg voor het rendement, wat ook lager is dan eerder berekend.

De gemeenteraad Harlingen heeft unaniem besloten onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de gevolgen van sluiting van de afvaloven. De motie die ingediend was door Wad ’n Partij Harlingen, D’66, GroenLinks en Haringer Belang werd door de gehele gemeenteraad en college omarmd. Het college liet direct weten aan de slag te kunnen met de moties. Belangrijk onderdeel van de motie is dat de structurele problematiek van de afvaloven besproken gaat worden met de overige aandeelhouders, de Friese gemeenten. Maar ook zal de motie onder de aandacht worden gebracht van alle colleges en gemeenteraden die aandeelhouder zijn van Omrin.

Stichting afvalovenNee vindt dat in het onafhankelijk onderzoek wat de gemeente wil laten uitvoeren ook moet worden meegenomen wat de gevolgen voor het milieu zijn als de afvaloven blijft draaien zoals die nu doet. Hans Gillissen, woordvoerder SAN: “het klimaatakkoord zet in op reduceren van gebruik van fossiele brandstoffen en CO2 uitstoot. Het kan niet zo zijn dat burgers en andere welwillende organisaties alles in het werk stellen en proberen het klimaat te redden, maar dat een omstreden afvaloven, zonder dat ze iets in de weg wordt gelegd, blijkbaar ongelimiteerd aardgas mag gebruiken om een ander omstreden fabriek in stand te houden.”

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Stoom afvaloven aan zoutfabriek niet duurzaam

Uitkomst Trebol-avond: is er nog wel maatschappelijk draagvlak voor de afvaloven?

Op 21 juni is de “goednieuwsshow” in Trebol omgeslagen naar de serieuze vraag of er nog wel maatschappelijk draagvlak is voor de afvaloven. De handreiking die stichting afvalovenNee deed om dat gezamenlijk te gaan onderzoeken is aangenomen door Gedeputeerde Schrier en burgemeester Sluiter. Er volgt een aftastend en oriënterend gesprek met stichting afvalovenNee hoe antwoord kan worden gegeven worden op de vraag.

Hieronder het krantenbericht van de Leeuwarder Courant met een verslag van de avond. Daaronder de bijdrage van stichting afvalovenNee die op grote steun van de aanwezigen kon rekenen.

 

Bijdrage stichting afvalovenNee tijdens Trebol-avond

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Uitkomst Trebol-avond: is er nog wel maatschappelijk draagvlak voor de afvaloven?

“Provincie in gesprek met aandeelhouders over houdbaarheidsduur afvaloven”

Op 31 mei meldde Omrin dat er een lekkage in de ketel van de afvaloven was geconstateerd en de installatie daardoor uit bedrijf is genomen. Het uit bedrijf stellen van de installatie, wat ondertussen een routineklus zou moeten zijn gezien de vele storingen, ging volledig mis. Ongefilterde rookgassen zijn in het gebouw terecht gekomen en via ventilatieopeningen naar buiten ontsnapt.

           

Dat lekkage in de ketel een groot probleem vormt voor de afvaloven wist Von Roll Inova, marktleider op het gebied van het bouwen van afvalovens al in 2007. De bouwer sloeg toen het aanbod af om de afvaloven te bouwen. “Het technisch concept van Omrin is riskant” meldde de woordvoerder. “Men wil de stoom op een temperatuursniveau leveren dat op de grens van het technisch haalbare ligt. De stoomketels zullen dan snel gaan roesten.”

Toen in maart 2011 de oven in gebruik werd genomen, moest Omrin in 2012 zelf ook constateren dat hoge temperaturen van de ketel voor problemen zorgde. “De tegels in de afvaloven slijten sneller dan verwacht. De tegels hebben te lijden van de hoge temperaturen van de ketel.” De oven werd gerenoveerd, waarvan de kosten betaald werden door de Friese huishoudens.

Naar aanleiding van 3 stoomlekkages in 2014 en tot dan toe 1 lekkage in 2015 vroeg de FUMO (De Friese inspectiedienst) aan DNV GL Business Assurance B.V. (DNV GL) onderzoek te doen naar oorzaken hiervan.

DNV GL meldde dat de REC met uitdagende stoom parameters werkt. (90 bar; 465 graden). De hoge druk zorgt voor een voor de sector hele hoge pijpwand-temperatuur en dat maakt dat het onbeschermd ketelstaal last heeft van corrosie.

Tijdens metingen naar de wanddikte werd geconstateerd dat het staal op sommige plekken 2,1 mm was uitgedund in drie jaar productie. Normaliter is dit 0,4 mm per jaar. Het onderzoeksbureau meldde dan ook dat deze afname hoog was.

Rapportage REC incidentonderzoek 2015

Het moge duidelijk zijn de lekkages van de ketel geen incidenten meer zijn, maar een structureel probleem vormen van de afvaloven. Want ook anno 2018 is de actuele storing een gevolg van een lekkage in de ketel. Meerdere experts hebben al aangetoond dat de basisconstructie niet klopt. Het is dan ook wachten op de volgende storing. En daarmee ook de uitstoot van ongefilterde giftige en dioxine-achtige stoffen.

Aangezien hierin milieutechnische- en bedrijfsvoeringszaken door elkaar heen lopen, wordt het hoog tijd dat provincie in gesprek gaat met de aandeelhouders, de Friese gemeenten. Want waar de provincie gaat over de handhaving van de milieuvergunning, gaan de aandeelhouders over afvaloven. Onderwerp van gesprek zal dan moeten zijn wat de levensduur van deze, in essentie storingsgevoelige, afvaloven nog mag zijn, aangezien de storingen niet meer als incident kunnen worden betiteld en de volksgezondheid structureel op het spel staat.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor “Provincie in gesprek met aandeelhouders over houdbaarheidsduur afvaloven”

Structurele problemen afvaloven Omrin niet opgelost. Honderdduizenden euro’s weggepraat.

Afgelopen dinsdag 8 mei is de laatste keer geweest dat de Begeleidingsgroep Afvaloven bij elkaar is geweest. Ondanks de vele vergaderingen zijn de verbeteringen aan de afvaloven  marginaal. Zo meldt Johan Vollenbroek in zijn afvaloven nota dat er twee structurele en onopgeloste problemen zijn, namelijk:

  • De minimaal vereiste na verbranding gedurende 2 seconden bij 850 gr. C wordt niet of niet altijd gehaald.
  • Aan de wettelijke eis dat de stofconcentratie nooit meer mag bedragen dan 150 mg/Nm3 gedurende maximaal een half uur wordt niet voldaan.

De dioxinemetingen in de schoorsteen hebben aangetoond dat de oven diverse malen grote hoeveelheden aan dioxine uitstootte. Omrin heeft geen zin meer in pottenkijkers en is daarom  gestopt met deze metingen.

Op basis van een WOB-verzoek heeft afvaloven Nee facturen in handen gekregen die met de Begeleidingsgroep (BG) te maken hebben. Hieruit blijkt dat voorzitters,  adviseurs en andere aangetrokken consultants er flink op los factureerden. Dat heeft er in geresulteerd dat de gemeente Harlingen in 2016 en 2017 een rekening gepresenteerd heeft gekregen van maar liefst € 319.760,65. De totale rekening van de BG zal aanzienlijk hoger zijn aangezien de overlegclub tot en met 8 mei actief was.

Stichting afvaloven Nee (SAN), heeft bewust gekozen niet in deze begeleidingsgroep zitting te nemen.

SAN: “De burgers mogen wel meer dan drie ton bij elkaar hoesten, maar blijven zitten met een ondermaatse en overbodige afvaloven. Deze installatie is er door list en bedrog gekomen en wordt op de dezelfde wijze in werking gehouden. De aandeelhoudende gemeenten van Omrin, de provincie Fryslân en de FUMO als toezichthoudend orgaan zijn hiervoor verantwoordelijk. Het milieu staat hoog op de maatschappelijke agenda en iedereen rolt over elkaar heen om de vraag te beantwoorden; waar is het fout gegaan? SAN heeft de afgelopen 10 jaar duidelijk inzicht gekregen hoe de hazen lopen. Na honderdduizenden euro’s armer en een hoop gepraat, is er niets wezenlijks verbeterd aan deze afvaloven. Zo is, ondanks de toezeggingen, de geheime bypass niet verwijderd. Ook zijn de verbrandingstemperaturen veelvuldig te laag. En juist deze, door het onbetrouwbare Omrin te beïnvloeden, aspecten zorgen voor grote risico’s op dioxine-uitstoot. Alle reden dus om ons te richten op de komende periode.”

Kritisch Rapport Rekenkamer december 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperatuur afvaloven te laag Harlinger Courant

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Structurele problemen afvaloven Omrin niet opgelost. Honderdduizenden euro’s weggepraat.

Verdenkingen stapelen zich op: meetapparatuur dioxine moedwillig in storing gezet

Ondanks dat de dioxinemetingen haar waarde hebben aangetoond in de afvalovensoap zijn de metingen vanaf 17 december 2017 gestopt. Niet de provincie heeft de metingen gestopt maar Omrin. Terwijl het contract met de leverancier van de dioxinemeter nog doorloopt. De provincie betaalt dus zonder daarvoor iets terug te krijgen.

Deze handelswijze kenmerkt de verhouding tussen provincie, FUMO (toezichthoudend orgaan) en Omrin. Omrin bepaalt. De provincie volgt. Dit is vanaf de start van de afvaloven niet anders geweest. Omrin dicteert de FUMO wat er gezegd moet worden. De FUMO is niet bij machte om hierin tegen te gaan. In de Harlinger Courant van 16 maart herhaalt milieudeskundige Vollenbroek dan ook dat de FUMO een onkundig toezichthoudende instantie is die te veel ernstige fouten heeft gemaakt. Omrin heeft vrij spel in het bepalen van de spelregels en wordt daarbij zelfs geholpen door gedeputeerde Schrier. Hij redigeerde een conceptbrief van Omrin aan hemzelf om die beter door de politiek heen te loodsen.

Grote boosdoener in de dioxine-uitstoot is het gebruik van de onnodige by-pass die in de afvaloven is ingebouwd. In de vergunning noemt Omrin dit een opstartleiding en heeft daarmee iedereen, tot aan de Raad van State toe, zand in de ogen gestrooid. Echter de opstartleiding wordt te pas en te onpas gebruikt. Belangrijke filters worden omzeild en dioxine wordt ongefilterd de atmosfeer ingeblazen. Deze werkwijze, mensen op het verkeerde been zetten, is ook kenmerkend voor Omrin. Net zoals de door Omrin genoemde en niet werkende virtuele schoorsteen, de nog steeds niet aangelegde kade en de nog altijd niet vrijgegeven verbrandingstemperaturen maakt Omrin tot een volstrekt onbetrouwbare partij als het gaat in het terugwinnen van het vertrouwen. Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met deze wijze van bedrijfsvoering, waarvan John Vernooij (algemeen directeur) als kartrekker gezien mag worden beschouwd.

Toxicoloog Abel Arkenbout heeft ontdekt dat de dioxine meetapparatuur in de periode van augustus 2015 tot in december 2017 in totaal meer dan 250 uur uit heeft gestaan terwijl het op die momenten juist cruciaal was om dioxine te meten. Er zijn in die periode ook meldingen gedaan dat de, wereldwijd geroemde en zeer betrouwbare dioxine-apparatuur, uit was gegaan. Later kon worden gelezen dat de apparatuur uit was gevallen door vreemde stroomstoringen, ontplofte gasflessen of andere zeer bijzondere omstandigheden. Stichting afvalovenNee verdenkt Omrin ervan moedwillig situaties te hebben gecreëerd waardoor de meetapparatuur is uitgevallen. Moedwillig apparatuur beïnvloeden heet fraude. En fraude is strafbaar. Mochten er sluitende bewijzen ontstaan dat de verdenkingen kloppen, zal AfvalovenNee directeur John Vernooij voor de rechter dagen voor het plegen van milieudelicten en fraude.

Dat de dioxinemetingen voortgezet moeten worden is niet meer dan logisch. Meten is weten. En vooral bij een bedrijf als Omrin is het belangrijk dat er controle wordt gehouden welke giftige stoffen door de afvaloven de lucht in worden gespuwd.
Daarnaast is het onbegrijpelijk dat de onnodige by-pass niet is verwijderd. Milieudeskundigen zijn het erover eens dat deze by-pass niet nodig is. Mocht het vergrootglas van de afvaloven af worden gehaald heeft Omrin nog meer vrij spel om deze by-pass weer te gebruiken en zal dat zonder twijfel weer doen. Zonder dioxine-metingen kan dan niet aangetoond worden hoeveel dioxine wordt uitgestoten en wat hiervan de oorzaak is.

In de Harlinger Courant van vandaag een item over de resultaten van het luchtkwaliteitsonderzoek

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Verdenkingen stapelen zich op: meetapparatuur dioxine moedwillig in storing gezet

CO2 uitstoot afvaloven Omrin schokkend hoog.

De  Harlinger afvaloven van Omrin stoot per jaar ca. 280.000 ton CO2 uit. Al 10 jaar lang is deze omstreden afvalverbrander van recyclebaar afval en plastic dus een grote boosdoener van CO2 uitstoot. De gemeente Harlingen is als aandeelhouder van Omrin hier mede verantwoordelijk voor.
Kort geleden meldde wethouder Boon (CDA) dat de gemeente 1700 zonnepanelen laat plaatsen om hiermee de CO2 emissie te verminderen. Maar de CO2 reductie die gerealiseerd wordt met deze zonnepanelen (ca. 210 ton) staat in schril contrast met de 280.000 ton CO2 die de afvaloven jaarlijks uitstoot.

Wethouder Boon, die gekscherend als loopjongen van Omrin wordt betiteld,  geeft op de gemeentewebsite aan blij te zijn dat de gemeentelijke organisatie op deze manier ook zelf een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de CO2-emissie. “Als gemeente hebben we een voorbeeldfunctie en hopelijk inspireren we ook onze inwoners om over te stappen op duurzame energiebronnen.”

Recyclebaar en plastic afval in afvaloven Omrin

Wethouder Boon

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor CO2 uitstoot afvaloven Omrin schokkend hoog.

Provincie wil af van dioxinemeting afvaloven Omrin.

Uit een publicatie opgesteld door de Deense professor K.H. Esbensen en toxicoloog A. Arkenbout uit Harlingen blijkt, dat de dioxinevervuiling in de omgeving van Harlingen veroorzaakt is door de afvaloven van Omrin.

Er bestaan verschillende dioxinen. De concentraties van een 17 tal dioxinen zijn zowel in het rookgas van de oven als ook in de eieren van loslopende kippen van mensen uit de omgeving van Harlingen gemeten. Ditzelfde is gebeurd met grasmonsters die op verschillende locaties rondom de afvaloven verzameld zijn.

De concentraties van de verschillende dioxinen in zowel de eieren als het gras blijken verhoudingsgewijs overeen te komen met de concentraties in het rookgas van de afvaloven. Daarbij komt dat, hoe korter de afstand is van de afvaloven tot de plekken waarvan het gras en de eieren afkomstig zijn, hoe hoger de concentraties van de dioxinen zijn.

In 2014 bleek de totale dioxineconcentratie van het gras dichtbij de oven 1.2 pg TEQ/g te zijn. Boven de 0.75 pg TEQ/g gras is het niet toegestaan het gras aan vee te voeren. In 2015 was de dioxineconcentratie zelfs bij twee derde van de grasmonsters uit de wijdere omgeving van de oven hoger dan deze norm.


Toxicologen van over de gehele wereld, die via congressen kennis hebben genomen van dit soort informatie over de Harlinger dioxinevervuiling, beschouwen deze dan ook als een ernstig probleem.

De afvaloven, die al meer dan zes en een half jaar in gebruik is, heeft bij een opstart in mei van dit jaar, ondanks alle aanpassingen, opnieuw grote hoeveelheden aan dioxinen uitgestoten. Het is dan ook onverantwoordelijk dat de provincie willens en wetens van plan is om de dioxinen-metingen per 1 januari 2018 te stoppen.

Sampling- monitoring and source tracking of dioxins in the environment of an incinerator in the Netherlands kopie

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Provincie wil af van dioxinemeting afvaloven Omrin.

Rekenwijze afvaloven Omrin door Europese Commissie afgekeurd

In een ingezonden brief (zie hieronder) die vandaag verschenen is in de Leeuwarder Courant, leggen Jan Boekeloo en Henri Sarolea haarfijn uit hoe de Europese Commissie de omstreden rekenwijze van Omrin heeft beoordeeld.

————————————————-

De Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen stoot per jaar gemiddeld tussen de 7 en 8 mg/Nm3 zoutzuur uit, veel meer dan de 5 mg/Nm3 die de vergunning toestaat. Men komt hiermee weg door onder de noemer ‘meetonzekerheid’ standaard 4 mg/Nm3 af te trekken.

De REC is altijd aangeprezen als een supermoderne afvalverbrander, maar dit gold even niet toen Sietske Poepjes de staten in 2012 uitleg moest geven over de in verhouding wel érg hoge aftrek: „De wettelijke correcties voor onder andere de meetonzekerheid zijn gelijk voor bedrijven die over moderne dan wel verouderde meetapparatuur beschikken. (…) U kunt dit vergelijken met de correctie die bij een snelheidsovertreding wordt toegepast. Die wordt voor zowel oude als nieuwe auto’s op dezelfde wijze toegepast.”

Deze uitleg miskent dat volgens de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE) bij het meten de uitstoot zo betrouwbaar mogelijk moet worden aangegeven. Daarom besloot stichting Afvaloven Nee om de rechter in te schakelen, maar helaas zonder succes. Waarop de stichting een klacht indiende bij de Europese Commissie. De eerste reactie afkomstig van het Directoraat-Generaal Milieu (DG) is nu bekend geworden.

Het DG volgt hierin de uitleg van de stichting. In onze vertaling: „Het DG is van oordeel dat de voorkeursinterpretatie van de Richtlijn in lijn ligt met wat u heeft beschreven.” Het DG wijst de door Poepjes goedgekeurde rekenwijze in niet mis te verstane termen af met de conclusie, kort samengevat: „Een praktijk die ongeacht de nauwkeurigheid van de meetapparatuur vaste maximale waarden aftrekt, verdraagt zich niet met de Richtlijn.”

De REC stoot dus afgaande op de thans door het DG gegeven uitleg, meer uit dan in de jaarverslagen is aangegeven. Als de REC in Duitsland zou staan – waar men conform de opvatting van de stichting rekent – zou de gemeten uitstoot van zoutzuur met 0,68 in plaats van met 4 mg/ Nm3 worden verminderd.

Michiel Schrier, die als nieuwe gedeputeerde voor milieu kennelijk ook twijfelde aan het creatieve rekenwerk van de REC, vroeg directeur John Vernooij enige tijd geleden publiekelijk om vrijwillig „voor zoutzuur niet langer te sturen op een uitstoot van 8 mg/Nm3”. Vernooij legde dit verzoek echter resoluut naast zich neer onder verwijzing naar de hem ‘toekomende’ meetonzekerheid van 4 mg/Nm3.

Waar de REC ook de norm voor waterstoffluoride op dit moment weer overschrijdt is het nú aan Michiel Schrier om met de brief uit Brussel in de hand – en hopelijk gesteund door eurofiel Sietske Poepjes – voortvarend in actie te komen en zich in deze niet te laten imponeren door de lange arm van mensen als Vernooij of anderszins oude politiek te bedrijven.

JAN BOEKELOO

HENRI SAROLEA

Harlingen

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Rekenwijze afvaloven Omrin door Europese Commissie afgekeurd

Petitie Afvaloven Dicht = noodkreet bevolking.

Bezorgde bewoners van Harlingen en omgeving zijn een petitie gestart om de afvaloven per direct te sluiten. Reden is dat er al jarenlang zorgen zijn over de uitstoot van schadelijke stoffen zoals dioxine. Dat de afvaloven de bron is van dioxine-eieren in de omgeving van Harlingen is wetenschappelijk vastgesteld.

Maar dat er onlangs opnieuw kankerverwekkende stoffen zijn gevonden (PAK’s) doet de druppel overlopen. De initiatiefnemers eisen per direct sluiting van de afvaloven omdat de volksgezondheid niet gegarandeerd kan worden.

De petitie is nog maar net gestart maar nu al stromen de handtekeningen binnen.

 

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Petitie Afvaloven Dicht = noodkreet bevolking.