Rekenwijze afvaloven Omrin door Europese Commissie afgekeurd

In een ingezonden brief (zie hieronder) die vandaag verschenen is in de Leeuwarder Courant, leggen Jan Boekeloo en Henri Sarolea haarfijn uit hoe de Europese Commissie de omstreden rekenwijze van Omrin heeft beoordeeld.

————————————————-

De Reststoffen Energie Centrale (REC) in Harlingen stoot per jaar gemiddeld tussen de 7 en 8 mg/Nm3 zoutzuur uit, veel meer dan de 5 mg/Nm3 die de vergunning toestaat. Men komt hiermee weg door onder de noemer ‘meetonzekerheid’ standaard 4 mg/Nm3 af te trekken.

De REC is altijd aangeprezen als een supermoderne afvalverbrander, maar dit gold even niet toen Sietske Poepjes de staten in 2012 uitleg moest geven over de in verhouding wel érg hoge aftrek: „De wettelijke correcties voor onder andere de meetonzekerheid zijn gelijk voor bedrijven die over moderne dan wel verouderde meetapparatuur beschikken. (…) U kunt dit vergelijken met de correctie die bij een snelheidsovertreding wordt toegepast. Die wordt voor zowel oude als nieuwe auto’s op dezelfde wijze toegepast.”

Deze uitleg miskent dat volgens de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE) bij het meten de uitstoot zo betrouwbaar mogelijk moet worden aangegeven. Daarom besloot stichting Afvaloven Nee om de rechter in te schakelen, maar helaas zonder succes. Waarop de stichting een klacht indiende bij de Europese Commissie. De eerste reactie afkomstig van het Directoraat-Generaal Milieu (DG) is nu bekend geworden.

Het DG volgt hierin de uitleg van de stichting. In onze vertaling: „Het DG is van oordeel dat de voorkeursinterpretatie van de Richtlijn in lijn ligt met wat u heeft beschreven.” Het DG wijst de door Poepjes goedgekeurde rekenwijze in niet mis te verstane termen af met de conclusie, kort samengevat: „Een praktijk die ongeacht de nauwkeurigheid van de meetapparatuur vaste maximale waarden aftrekt, verdraagt zich niet met de Richtlijn.”

De REC stoot dus afgaande op de thans door het DG gegeven uitleg, meer uit dan in de jaarverslagen is aangegeven. Als de REC in Duitsland zou staan – waar men conform de opvatting van de stichting rekent – zou de gemeten uitstoot van zoutzuur met 0,68 in plaats van met 4 mg/ Nm3 worden verminderd.

Michiel Schrier, die als nieuwe gedeputeerde voor milieu kennelijk ook twijfelde aan het creatieve rekenwerk van de REC, vroeg directeur John Vernooij enige tijd geleden publiekelijk om vrijwillig „voor zoutzuur niet langer te sturen op een uitstoot van 8 mg/Nm3”. Vernooij legde dit verzoek echter resoluut naast zich neer onder verwijzing naar de hem ‘toekomende’ meetonzekerheid van 4 mg/Nm3.

Waar de REC ook de norm voor waterstoffluoride op dit moment weer overschrijdt is het nú aan Michiel Schrier om met de brief uit Brussel in de hand – en hopelijk gesteund door eurofiel Sietske Poepjes – voortvarend in actie te komen en zich in deze niet te laten imponeren door de lange arm van mensen als Vernooij of anderszins oude politiek te bedrijven.

JAN BOEKELOO

HENRI SAROLEA

Harlingen

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Rekenwijze afvaloven Omrin door Europese Commissie afgekeurd

Petitie Afvaloven Dicht = noodkreet bevolking.

Bezorgde bewoners van Harlingen en omgeving zijn een petitie gestart om de afvaloven per direct te sluiten. Reden is dat er al jarenlang zorgen zijn over de uitstoot van schadelijke stoffen zoals dioxine. Dat de afvaloven de bron is van dioxine-eieren in de omgeving van Harlingen is wetenschappelijk vastgesteld.

Maar dat er onlangs opnieuw kankerverwekkende stoffen zijn gevonden (PAK’s) doet de druppel overlopen. De initiatiefnemers eisen per direct sluiting van de afvaloven omdat de volksgezondheid niet gegarandeerd kan worden.

De petitie is nog maar net gestart maar nu al stromen de handtekeningen binnen.

 

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Petitie Afvaloven Dicht = noodkreet bevolking.

Groot alarm over zwarte neerslag uit nabijheid afvaloven

De Begeleidingsgroep Luchtkwaliteit Harlingen heeft alarm geslagen over de onderzoeksresultaten over zwarte neerslag in de omgeving van de Nieuwe Industriehaven in Harlingen. De eerste screeningsresultaten tonen grote hoeveelheden Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, oftewel PAK’s aan, een zeer giftige kankerverwekkende stof. Stichting Toxicowatch heeft na aandringen van vele particulieren en bedrijven die al jaren klagen over zwarte roetachtige aanslag op auto’s, ramen, schilderwerk, ventilatoren, daken en goten, een verkennend onderzoek laten doen door BioDetection Systems (BDS) in Amsterdam. De gevonden resultaten zijn verontrustend en zijn vergelijkbaar met een zwaar verontreinigd industriële locatie aldus BDS. Het laboratorium gaf dan ook voor deze resultaten een PAK’s alert af.

                                            foto: Sidney Portier

Voorzitter Keurs van de begeleidingsgroep heeft in een brandbrief aan Gedeputeerde Staten en college van B&W van Harlingen opgeroepen om PAKs mee te nemen in de AMESA- metingen die nu worden gedaan voor het dioxine-onderzoek. Het dioxine-onderzoek blijkt terecht te zijn ingesteld aangezien er is vastgesteld dat de afvaloven dioxinen uitstoot waarvan Omrin altijd heeft ontkend. Directeur John Vernooij van Omrin was dan ook hoogstverbaasd dat de afvaloven toch dioxine uitstootte. Gedeputeerde Schrier meldde nog niet lang geleden dat er voorlopig wordt doorgegaan met de metingen naar aanleiding van de resultaten.

Hans Gillissen van stichting afvalovenNee: “En weer lijkt het mis te zijn bij deze afvaloven. Eerst dioxine en nu wederom een andere giftige stof. Natuurlijk moet dit verder onderzocht worden om zekerheid te krijgen of de afvaloven de boosdoener is. Maar net zoals de dioxine-uitstoot is het alleen maar wachten op een bevestiging dat de afvaloven verantwoordelijk is voor de uitstoot van deze kankerverwekkende stof. Het is ons een doorn in het oog dat de afvaloven gewoon doordraait. Per direct sluiten totdat er garanties kunnen worden gegeven dat we geen gevaar lopen is de enige manier om vertrouwen terug te krijgen.”

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Groot alarm over zwarte neerslag uit nabijheid afvaloven

Naast virtuele schoorsteen nu ook virtuele milieuaanvraag

GroenLinks heeft naar aanleiding van het bericht dat Omrin een milieuaanvraag heeft ingediend gevraagd waar de milieuvergunning eigenlijk is. De partij die al vaker haar ongenoegen heeft geuit over de REC en het falend toezicht vanuit de provincie, heeft over de milieuaanvraag vragen  gesteld aan Gedeputeerde Staten.
Retze van der Honing (GrienLinks fractievoorzitter): “Ik stel zeer verontrust vast dat  Omrin twee jaar lang 30% (!) meer uitgestoten heeft dan in de vergunning staat. Dit mag niet.”

Omrin moest voor 31 december 2016 een geheel nieuwe vergunning voor de REC aanvragen, inclusief nieuwe verspreidingsberekeningen en luchtkwaliteitsonderzoek. Uit de vragen van GrienLinks blijkt dat niemand een aanvraag heeft gezien. Het heeft er alle schijn van dat naast de virtuele schoorsteen, waarvan Omrin overigens heeft verklaard dat zij hierover onzin kletste, er nu ook een virtuele vergunningaanvraag is. Michiel Schrier, Gedeputeerde Staten, die Omrin ook al eens hielp door een brief aan zichzelf te dicteren, heeft nog niets van zich laten horen.

Ondertussen mag de afvalverbrander van de provincie doordraaien, ook al wordt de huidige vergunning ruimschoots overtreden.

 

 
Michiel Schrier

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Naast virtuele schoorsteen nu ook virtuele milieuaanvraag

Nieuwe vergunningaanvraag Omrin bevestigt onbetrouwbare rol provincie

Op 13 maart 2014 besteedde Zembla voor de tweede keer aandacht aan de afvaloven in Harlingen. De onderzoeksvraag was wat er gebeurt als de overheid de bevolking niet serieus neemt. De uitzending is alweer van 2 jaar geleden maar in de tussentijd is er nog weinig veranderd. Zo is onlangs bekend geworden dat de afvaloven ook kwik uitstoot terwijl Omrin  jarenlang “nul” uitstoot kwik heeft gepubliceerd. Ook beloofde Omrin naar aanleiding van hoge dioxine-uitstoot maatregelen door te voeren in april 2016. Deze maatregelen zijn echter nog altijd niet uitgevoerd.

Dat is ook de reden waarom stichting afvaloven Nee de nieuwe commissaris van de Koning een welkomstbrief heeft gestuurd met de vraag of hij moreel besef hoog op de agenda wil zetten bij Friese bestuurders.

Het meest actuele voorbeeld van de onbetrouwbare provincie blijkt uit het feit dat Omrin een nieuwe vergunning heeft aangevraagd om 30% meer uit te stoten. Deze nieuwe vergunning is voor Omrin noodzakelijk omdat het de afvalverwerker al jarenlang niet lukt om met het rookgasdebiet binnen de vergunning te blijven. In 2014 en 2015 stootte de afvaloven 230.000 kubieke meter per uur uit terwijl er maar 177.000 kubieke meter per uur was vergund. Toevallig is 230.000 kubieke meter per uur ook precies de omvang van de uitstoot waarvoor nu een vergunning is aangevraagd.


In de uitzending van Zembla noemt Omrin directeur John Vernooij dat de provincie een scherpe vergunning heeft afgegeven die je niet zomaar krijgt. Ook zegt hij dat de provincie scherp aan het handhaven is op de uitvoering ervan. Echter uit de nieuwe aanvraag van Omrin blijkt dat Vernooij onzin kletst. Als de provincie zo scherp had gehandhaafd was de afvaloven al in 2014 gesloten geweest. In plaats daarvan worden de spelregels zo aangepast dat de afvaloven kan blijven doorgaan en heeft de burger het nakijken.

 

Omrin directeur Vernooij: “wij zijn blij met een vergunning die ook streng gehandhaafd wordt.”

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe vergunningaanvraag Omrin bevestigt onbetrouwbare rol provincie

SAN verwelkomt nieuwe commissaris van de Koning; hoog moreel besef hard nodig.

Stichting afvalovenNee heeft in een open brief de nieuwe commissaris van de Koning in Friesland, Arno Brok, van harte welkom geheten. Arno Brok, die op woensdag 1 maart aan de slag is gegaan, heeft bij zijn afscheid als burgemeester van Dordrecht een Koninklijke onderscheiding gekregen. Zijn competenties werden omschreven als “hoog moreel besef”, “verbinder” en “tonen van betrokkenheid.”
Deze kwaliteiten zijn volgens SAN hard nodig aangezien dat moreel besef bij (ex) bestuurders van Fryslan en enkele overheidsorganisaties binnen Friesland ver te zoeken is.

De stichting komt met een opsomming waaruit blijkt in hoeverre (ex)gedeputeerden morele grenzen hebben overschreden ten behoeve van de komst en het voortbestaan van de omstreden afvaloven. Ook blikt de stichting terug naar de periode waarbij burgers nog het idee hadden, middels 13.000 handtekeningen, mee te tellen in maatschappelijke ontwikkelingen.

Stichting afvalovenNee verwacht van Brok niet alleen mooie woorden maar vooral daadkrachtige daden. De daden zijn nodig “opdat wij niet altijd met een schuin oog hoeven te kijken naar waar de wind vandaan komt. Wij willen niet alleen ongestoord kunnen genieten van schone lucht maar vooral ook bevestigd worden in de overtuiging dat moreel besef een toekomstbestendige waarde is” aldus stichting afvalovenNee.

Hieronder de welkomstbrief aan de nieuwe commissaris van de Koning

170303 Welkomsbrief SAN aan Arno Brok

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor SAN verwelkomt nieuwe commissaris van de Koning; hoog moreel besef hard nodig.

Kwikgehalte in vis, vogels en eieren uit Waddengebied fors hoger

De Harlinger afvaloven blijkt niet alleen grote hoeveelheden aan dioxinen en zure stoffen uit te stoten, de oven spuwt ook veel kwik uit. Dit blijkt uit officiële documenten van de provincie.  De Duitse deskundige professor Karpf waarschuwde in 2008 al voor deze hoge kwik uitstoot. Enige jaren later wees de Amerikaanse deskundige doctor Henry S. Cole op het gevaar van te hoge concentraties aan kwik in de lucht rondom de REC.

Onderzoekers van de Radboud Universiteit uit Nijmegen hebben in 2014 een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het kwikgehalte in vis, vogels en eieren uit het Waddengebied fors hoger is dan toegestaan. Ook is de hoeveelheid kwik in de bodem van de Waddenzee op veel plekken onaanvaardbaar hoog. In het zelfde jaar van het onderzoek heeft de afvaloven zo goed als zeven kilo kwik uitgestoten. De uitstoot tijdens de storingen en het op en afstoken is hierbij niet meegerekend.

(gedeelte uit electronisch milieujaarverslag 2014)

Het kwik komt als damp of gas uit de schoorsteen en blijft binnen de pluim. Het komt voor dat de pluim na het verlaten van de schoorsteen neerdaalt. In een dergelijke situatie valt te verwachten dat de concentratie aan kwik in de lucht op leefniveau schadelijk is voor de gezondheid. Wanneer deze situatie zich gelijktijdig met een storing van de rookgasreiniger voordoet, is de kans op gezondheidsschade nog weer groter. In 2015 deed zich dit tientallen malen voor.

Pluim slaat direct neer na het verlaten van de schoorsteen

De Amerikaanse overheid waarschuwt voor het inademen van rookgassen van afvalovens, o.a. omdat men zo kwik binnenkrijgt. Kwik is erg giftig en kan voor ernstige gezondheidsschade zorgen. Bij blootstelling aan de concentraties die uit een afvaloven komen, zal de eventuele schade zich na langere tijd openbaren. Door de twee meetstations die de luchtkwaliteit rondom de afvaloven meten, worden kwik en dioxine niet gemeten.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Kwikgehalte in vis, vogels en eieren uit Waddengebied fors hoger

Wethouder Boon, loopjongen van Omrin

Dat Omrin een meester is om mensen voor haar karretje te spannen om zelf op die manier uit de wind te blijven wordt steeds duidelijker. Naast de FUMO en gedeputeerde Schrier, die weigeren te handhaven, dient ook wethouder Boon van Harlingen als loopjongen van de afvalverwerker. De naïeve wethouder gelooft blijkbaar nog steeds in de goede bedoelingen van de directie van Omrin.

Stichting afvalovenNee maakte op deze website bekend dat wethouder Boon de gemeenteraadscommissie op 21 december verkeerd had voorgelicht.( nieuwe dioxine doofpot ) Volgens Boon waren er namelijk geen verhoogde emissies “van wat dan ook” geweest en ook zou de by-pass niet zijn gebruikt. De afvaloven zou, op 21 december, al weer zijn opgestart na een zoveelste storing.
Dat Boon informatie van Omrin 1 op 1 had overgenomen en daarbij ook een leugen om bestwil aan de raadscommissie verstrekte werd op 2 februari duidelijk.

Want op 2 februari heeft de gemeenteraad een brief van het college ontvangen waarbij men meldt “dat er wat verwarring was ontstaan” of er nu wel of geen verhoogde uitstoot was geweest. In de brief zegt het college dat er toch verhoogde emissies hebben plaatsgevonden. Waarover de gemeenteraad niet wordt geïnformeerd is dat er gebruik is gemaakt van de omstreden by-pass. Wat ook in de brief ontbreekt is de juistheid van informatie over de opstartdatum. Boon had eerder aangegeven dat de oven weer op 21 december opgestart was.

BG-leden zijn nu met een mededeling naar buiten gekomen waaruit het volgende blijkt: “Zoals bekend is de installatie van de REC op 23 en 24 december, na een reparatie van een lekkage in de ketel, opnieuw opgestart. Daarbij is op 23 december van 18.00 uur tot circa 20.00 uur de bypass open gegaan tijdens het zogenaamde spoelen met een stofpluim tot gevolg. Daarbij is aanzienlijk meer stof uitgestoten dan tijdens regulier bedrijf bij afval- verbranding. Sinds december 2015 is bekend dat daarmee altijd ook verhoogde emissies van stofgebonden dioxinen voorkomen. Dit is nu dan nog weer eens opnieuw bevestigd.

“De gemeten waarde bedraagt 0,05 ng TEQ/Nm3 dioxinen/furanen bij een normale waarde van 0,001-0,007 ng TEQ/Nm3 bij ongestoord bedrijf. De maximaal toegestane jaargemiddelde concentratie tijdens ongestoord bedrijf bedraagt 0,01 ng TEQ/Nm3.”

Wethouder Boon heeft dus namens Omrin willens en wetens de raadscommissie verkeerd geïnformeerd over de datum waarop de afvaloven is opgestart waarbij hij ook nog eens de indruk  heeft gewekt dat er bij de opstart geen verhoogde emissie is geweest en waarbij hij ook meldde dat de by-pass niet is gebruikt. De loopjongen van Omrin zal zich waarschijnlijk hiervoor weer moeten verantwoorden terwijl Omrin van een afstand toekijkt.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Wethouder Boon, loopjongen van Omrin

Omrin voert beloofde maatregelen niet door en geeft misleidende informatie aan gemeenten

Na een grote dioxine-eruptie in oktober 2015 beloofde Omrin na veel mitsen en maren uiteindelijk maatregelen door te voeren, teneinde een nieuwe dioxine uitstoot te voorkomen. Op 14 en 15 maart 2016 presenteerde de inmiddels discutabele afvalverwerker aan de gemeenten in Friesland, de aandeelhouders van Omrin, de actieplannen. Een van de maatregelen betrof het aanbrengen van een “terugvaloptie”, zodat de ID-fan in bedrijf zou blijven. De uitval van de ID-fan was destijds de grote oorzaak van de dioxine-uitstoot, aldus Omrin. Pas vanaf april 2016 zou Omrin ervoor  zorgen dat de ID-fan te allen tijde in werking zou blijven.

Nu, we spreken 10 februari 2017, blijkt deze maatregel een loze belofte te zijn geweest. Uit de laatste storing van de afvaloven kan worden geconcludeerd dat de ID-fan nog steeds uit kan vallen en in de praktijk ook uitvalt. In het weeknieuws REC van week 6 wordt melding gemaakt dat “de hoofdventilator (ID-fan) uit bedrijf is geweest. Door de uitval van de hoofdventilator is de turbine ontregeld (getript).”
Nog steeds is het dus mogelijk dat een zelfde grote dioxine-uitstoot plaatsvindt als in oktober 2015 het geval was, aangezien de belangrijkste maatregelen nog steeds niet zijn doorgevoerd. Want naast de ID-fan maatregel wordt ook het spoelprogramma (lees by-pass) nog steeds gebruikt.

De aandeelhouders zijn dus verkeerd voorgelicht door Omrin.  Maar dat Omrin vaker nepnieuws verspreid is bekend. Omrin maakt hierin geen onderscheid of dit de aandeelhouders zijn of de Raad van State. (zie:
http://www.afvalovennee.net/uncategorized/fumo-honoreert-milieucriminaliteit-omrin )

 

 

 

 

 

Hierboven: presentatie Omrin aan gemeenten 14/15 maart 2016, let op punt 3.
Hieronder het weeknieuws REC, week 6.

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Omrin voert beloofde maatregelen niet door en geeft misleidende informatie aan gemeenten

FUMO honoreert milieucriminaliteit Omrin

De FUMO doet er alles aan om maar niet te hoeven handhaven. Dit blijkt uit de beantwoording van de milieudienst naar aanleiding van het handhavingsverzoek van de stichting afvalovenNee. (zie Bypass geen BBT, SAN vraagt om sluiting )

De FUMO grijpt in de beantwoording terug op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 maart 2012. Toen werd aangegeven dat de rookgasreiningsinstallatie van de afvaloven als BBT kon worden aangemerkt. Echter wat de Raad van State toen nog niet kon weten was dat de afvaloven een by-pass had ingebouwd. Deze by-pass was niet in de tekeningen van de milieuvergunning terug te vinden. (zie de illustratie hieronder links). Er is zelfs een emailbevestiging van directeur John Vernooij aan milieudeskundige Johan Vollenbroek dat er geen by-pass zou worden ingebouwd.

Stichting afvalovenNee: “Omrin heeft dus tot aan de Raad van State aan toe misleidende informatie verstrekt, wetende dat een by-pass geen BBT is, en wetende dat er een streep gehaald zou worden door de afvaloven als die by-pass bekend zou worden.”
De by-pass is pas in juni 2016 voor Omrin voor het eerst bevestigd. (illustratie rechts).
“Doordat de FUMO bewust teruggrijpt op de uitspraak van de Raad van State en er dus geen eigen verantwoordelijkheid wordt genomen, kan geconcludeerd worden dat de Friesche overheidscontroledienst er alles aan doet om maar niet te hoeven handhaven. Maar daardoor wordt in feite deze milieucriminaliteit wel gehonoreerd. Omdat Omrin zich volledig gesteund voelt, of misschien beter gezegd, de controledienst volledig in haar macht heeft, durft de afvalverwerker blijkbaar nu openlijk naar buiten te komen met de by-pass.”

 

 

 

 

 

 

 

rookgasreiniging zonder by-pass.                                     rookgasreiniging met by-pass

 

Sinds de opstart van de afvaloven, 29 maart 2011, heeft Omrin de, toen nog, onbekende by-pass te pas en te onpas kunnen gebruiken en ongefilterd afvalstoffen kunnen lozen waarbij ongekende hoeveelheden dioxines zijn vrijgekomen.

Tot augustus 2015 werd er maar twee keer per jaar gedurende een paar uren dioxine gemeten in de schoorsteen, wat ook nog eens werd aangekondigd. De provincie vond die steekproeven voldoende representatief. Tot dan toe waren de dioxine-emissies binnen de norm.

De stichting afvalovenNee: “Gelukkig zijn sinds kort continu-dioxinemetingen gestart om in kaart te brengen hoe erg het met de dioxine-uitstoot is. En hoewel een aantal keer is vastgesteld dat de dioxineuitstoot veel te hoog was en zelfs de toegestane jaarhoeveelheid is overschreden, zegt de FUMO nu dat op basis van deze metingen niet kan worden ingegrepen. Zij melden dat de resultaten worden verkregen door middel van een methode die niet in overeenstemming is met gestelde eisen. Daarom kan niet worden gesteld dat er sprake is van een overtreding. Ook deze redenatie is wat ons betreft weer een bevestiging dat FUMO willens en wetens gewoonweg niet wil handhaven.”

Stichting afvalovenNee kon binnen 2 weken een zienswijze indienen tegen de beantwoording van de FUMO en heeft dat reeds gedaan.

Hieronder de beantwoording van de FUMO naar aanleiding van het handhavingsverzoek van stichting afvalovenNee

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor FUMO honoreert milieucriminaliteit Omrin