FUMO honoreert milieucriminaliteit Omrin

De FUMO doet er alles aan om maar niet te hoeven handhaven. Dit blijkt uit de beantwoording van de milieudienst naar aanleiding van het handhavingsverzoek van de stichting afvalovenNee. (zie Bypass geen BBT, SAN vraagt om sluiting )

De FUMO grijpt in de beantwoording terug op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 maart 2012. Toen werd aangegeven dat de rookgasreiningsinstallatie van de afvaloven als BBT kon worden aangemerkt. Echter wat de Raad van State toen nog niet kon weten was dat de afvaloven een by-pass had ingebouwd. Deze by-pass was niet in de tekeningen van de milieuvergunning terug te vinden. (zie de illustratie hieronder links). Er is zelfs een emailbevestiging van directeur John Vernooij aan milieudeskundige Johan Vollenbroek dat er geen by-pass zou worden ingebouwd.

Stichting afvalovenNee: “Omrin heeft dus tot aan de Raad van State aan toe misleidende informatie verstrekt, wetende dat een by-pass geen BBT is, en wetende dat er een streep gehaald zou worden door de afvaloven als die by-pass bekend zou worden.”
De by-pass is pas in juni 2016 voor Omrin voor het eerst bevestigd. (illustratie rechts).
“Doordat de FUMO bewust teruggrijpt op de uitspraak van de Raad van State en er dus geen eigen verantwoordelijkheid wordt genomen, kan geconcludeerd worden dat de Friesche overheidscontroledienst er alles aan doet om maar niet te hoeven handhaven. Maar daardoor wordt in feite deze milieucriminaliteit wel gehonoreerd. Omdat Omrin zich volledig gesteund voelt, of misschien beter gezegd, de controledienst volledig in haar macht heeft, durft de afvalverwerker blijkbaar nu openlijk naar buiten te komen met de by-pass.”

 

 

 

 

 

 

 

rookgasreiniging zonder by-pass.                                     rookgasreiniging met by-pass

 

Sinds de opstart van de afvaloven, 29 maart 2011, heeft Omrin de, toen nog, onbekende by-pass te pas en te onpas kunnen gebruiken en ongefilterd afvalstoffen kunnen lozen waarbij ongekende hoeveelheden dioxines zijn vrijgekomen.

Tot augustus 2015 werd er maar twee keer per jaar gedurende een paar uren dioxine gemeten in de schoorsteen, wat ook nog eens werd aangekondigd. De provincie vond die steekproeven voldoende representatief. Tot dan toe waren de dioxine-emissies binnen de norm.

De stichting afvalovenNee: “Gelukkig zijn sinds kort continu-dioxinemetingen gestart om in kaart te brengen hoe erg het met de dioxine-uitstoot is. En hoewel een aantal keer is vastgesteld dat de dioxineuitstoot veel te hoog was en zelfs de toegestane jaarhoeveelheid is overschreden, zegt de FUMO nu dat op basis van deze metingen niet kan worden ingegrepen. Zij melden dat de resultaten worden verkregen door middel van een methode die niet in overeenstemming is met gestelde eisen. Daarom kan niet worden gesteld dat er sprake is van een overtreding. Ook deze redenatie is wat ons betreft weer een bevestiging dat FUMO willens en wetens gewoonweg niet wil handhaven.”

Stichting afvalovenNee kon binnen 2 weken een zienswijze indienen tegen de beantwoording van de FUMO en heeft dat reeds gedaan.

Hieronder de beantwoording van de FUMO naar aanleiding van het handhavingsverzoek van stichting afvalovenNee

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor FUMO honoreert milieucriminaliteit Omrin

Nieuwe doofpot affaire over grote dioxine-uitstoot?

Wethouder Boon van de gemeente Harlingen heeft tijdens de raadscommissievergadering van 21 december bevestigd dat op 17 en 18 december de afvaloven een storing had. Een lekkage in het systeem boven de ketel zou de oorzaak zijn geweest. De installatie is afgestookt. Tijdens het afstoken is geen gebruik gemaakt van de by-pass, aldus Boon. Hij benadrukte ook dat er geen verhoging is geweest van een emissie “van wat dan ook.”
Boon meldde dat de afvaloven inmiddels weer was opgestart. Omdat er geen milieugevolgen waren was er ook geen melding gemaakt op het REC-loket, aldus de wethouder.

Stichting afvalovenNee weet inmiddels dat het Duitse Environnement (Amesa), de organisatie die de dioxine-metingen verricht, kort na de storing is gevraagd de cartridge te wisselen en een spoedanalyse uit te voeren. Vooral om te controleren of er geen verhoogde dioxine-uitstoot heeft plaatsgevonden. De FUMO, de milieudienst, meldt dat uit de storingsgegevens blijkt dat de emissiegegevens wel degelijk verhoogd zijn geweest. Het weeknieuws van week 52, wat op de website van de provincie wordt gepubliceerd, meldt dat op 24 december (dus niet op 21 december, zoals Boon de raadscommissie voorhield) pas is gestart met het verbranden van afval. “Bij de opstart is sprake geweest van een hogere stofemissie dan tijdens regulier bedrijf. Bekend is dat bij verhoogde stofuitstoot ook verhoging van stofgebonden dioxinen voor kan komen. De REC gaf aan dat bij het spoelen van het rookgaskanaal (waarbij Omrin de beruchte by-pass gebruikt, red.) en de opstart van de installatie nog stofpieken kunnen ontstaan,” aldus het weeknieuwsbericht.

De resultaten van de dioxinebemonstering staan nog altijd niet op het REC loket wat het vermoeden versterkt dat er wel degelijk milieugevolgen zijn geweest en wellicht zelfs zo ernstig dat deze het daglicht niet kunnen verdragen.

                                                            Wethouder Harry Boon

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe doofpot affaire over grote dioxine-uitstoot?

Afvaloven werkt niet met Best Beschikbare Techniek (BBT): SAN verzoekt opnieuw om sluiting

Stichting afvalovenNee heeft opnieuw een verzoek bij de provincie ingediend om de afvaloven van Omrin per direct te sluiten. Wat de stichting betreft is er geen bestaansrecht meer voor de afvaloven. Aanleiding van het standpunt van de stichting is een ingediend bezwaarschrift van Milieubureau MOB over de goedkeuring van de rookgasreiniging van de afvaloven. Een belangrijke basis om een rookgasreiniging te beoordelen vormt de BREF Afvalverbranding.*

MOB deelt in het bezwaarschrift mee waarom de bypass, die onderdeel vormt van de rookgasreiniging van de afvaloven, niet als BBT kan worden beschouwd. “De BREF Afvalverbranding noemt nergens dat een bypass over het doekenfilter als BBT kan worden opgevat. De heer Wanschneider heeft als adviseur van zowel de provincie als van REC herhaaldelijk bevestigd dat dit ook geldt voor vergelijkbare installaties in Duitsland.”

Daarnaast meldt MOB:
“De conclusie van REC als zou REC qua dioxine emissies en bypass van het doekenfilter aan BBT voldoen, is ongefundeerd en onjuist. Immers, REC voldoet op dit cruciale punt niet aan de wettelijke eis tot toepassing van tenminste BBT. Ook op dit punt had het rapport dus niet mogen worden goedgekeurd.”

Naast het feit dat de afvaloven niet BBT is, merkt MOB op dat de emissie van kwik in 2014 ruim 6,68 kg bedroeg. De kolencentrale van Nijmegen rapporteerde over hetzelfde jaar een uitstoot van 8 kg. Maar de kolencentrale had een schoorsteen van 150 meter. De schoorsteen van de afvaloven is 44 meter. De kolencentrale is inmiddels gesloten. Overigens; Omrin meldt zelf in een uitgegeven folder dat de oven 0 mg kwik uitstoot.


* BREF of BREF-documents staat voor BAT Reference documents en is een uitwerking van de IPPC-richtlijn van de Europese Unie. ‘BAT’ staat dan weer voor Best Available Techniques oftewel Best Beschikbare Techniek. In een BREF-document staat beschreven wat de meest milieuvriendelijke technieken zijn die een bedrijf kan toepassen.

In een uitspraak van de Raad van State van 22 juli 2009 werd gesteld dat Shell Moerdijk zich aan de BREF-documenten moet houden en de best beschikbare technologie moet gebruiken, ook als deze technieken niet kosteneffectief zijn. Dit werd gezien als een belangrijke principiële uitspraak, waar ook andere partijen zich aan moeten houden.


Klik hieronder voor het sluitingsverzoek van stichting afvalovenNee
sluitingsverzoek SAN 9 december 2016

Klik hieronder voor het bezwaarschrift van MOB
Bezwaarschrift MOB nav goedkeuring rgr 5 december 2016

Hieronder een publicatie in de Harlinger Courant van 6 december jl. over het bestaansrecht van de afvaloven.

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Afvaloven werkt niet met Best Beschikbare Techniek (BBT): SAN verzoekt opnieuw om sluiting

Afvaloven haalt vereiste temperatuur niet – Stichting verzoekt om sluiting

Uit onderzoek dat de stichting afvaloven Nee heeft laten verrichten blijkt dat de verbrandingstemperatuur van de Harlinger afvaloven niet voldoet aan de eisen van de milieuvergunning. Omdat er beneden een temperatuur van 850 graden Celsius grote kans op vorming van dioxinen is, heeft de wetgever bepaald dat zulke temperaturen niet mogen voorkomen. Om dit te controleren hadden er in de REC volgens de wet en de milieuvergunning twee onderzoeken verricht moeten zijn. Terwijl het tweede nooit uitgevoerd is, blijkt uit nadere bestudering van de metingen van het eerste onderzoek dat de vereiste temperatuur niet wordt gehaald.

In 2014 constateerde een redacteur van de Harlinger Courant tijdens een bezoek aan de oven ook al dat de verbrandingstemperatuur binnen het tijdsbestek van een maand meerdere malen aanzienlijk lager was dan 850 graden Celsius. Diverse partijen hebben sindsdien tevergeefs om inzage in de temperatuurgegevens van de REC gevraagd. Ondertussen treden er sinds de oplevering van de installatie met grote regelmaat storingen op in de REC. De vervanging van al het tegelwerk in 2015 heeft geen verbetering gebracht, en de storingen zijn alleen maar toegenomen qua ernst en aantal.

De stichting afvaloven Nee vindt daarom dat de maat nu eens te meer vol is, en heeft advocaat Sarolea verzocht om bij de provincie aan te dringen op sluiting.

handhavingsverzoek-san-15-11-2016

 

afvalovennee logo

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Afvaloven haalt vereiste temperatuur niet – Stichting verzoekt om sluiting

Overschrijdingen dioxine en andere schadelijke stoffen geen gevolg van storingen

Op 10 september heeft de afvaloven wederom veel te veel dioxine uitgestoten. Nu ging het ongeveer om 2,5 keer de jaargemiddelde emissie-eis uit de vergunning. Omrin geeft weer een storing als oorzaak op van de verhoogde uitstoot. Tijdens storingen mag Omrin de milieunormen overschrijden. Als de storing niet de oorzaak was, zou de afvaloven allang gesloten moeten worden, gezien de hoeveel overschrijdingen die de omstreden afvalverwerker op zijn conto heeft staan. Omrin heeft dus een groot belang dat de overschrijdingen veroorzaakt worden door storingen.

Stichting afvalovenNee is er steeds meer van overtuigd dat de storingen zoals Omrin die naar buiten brengt niet de oorzaak zijn van de verhoogde uitstoot maar dat Omrin de storingen verzint om een groter euvel te verbergen.

Uit een grondige analyse van de grote “storing” van oktober vorig jaar met als gevolg de enorme dioxine-uitstoot blijken onverklaarbare hiaten te zitten. Toxicoloog Abel Arkenbout heeft nog altijd zijn onderzoek niet kunnen afronden omdat Omrin de gegevens over de verbrandingstemperatuur niet vrij geeft.

Een terugkerend patroon in de storingen bij Omrin lijkt de ID-fan te zijn geworden. Maar ook tijdens de laatste “storingen” blijven feiten onverklaarbaar. Zo was er op 10 en 15 september, voor de storing met de ID-fan al een verhoogde zoutzuur uitstoot. De uitval van de ID-fan werd hiervan echter nog niet als reden opgegeven.

De uitval van de ID-fan werd door Omrin eerst verklaard met een draadbreuk en daarna met een gesmolten draad. Technici plaatsen grote twijfels bij de verklaringen van Omrin. Immers een draad die na vijf en half jaar spontaan smelt of breekt is onwaarschijnlijk.

Op 15 september was er wederom een verhoogde uitstoot van schadelijke stoffen. En ook op 24 september was er een aanzienlijke verhoging van de uitstoot van koolmonoxide met een daggemiddelde van 22 mg/Nm3. Hierover is vooralsnog niets bekend gemaakt.
Op 15 september was weer de ID-fan de schuld van de storing. De uitval van de ID-fan werd dit keer verklaard door een aardingsprobleem waardoor de softwarestoring ontstond. Ook hierover zeggen technici dat dit volstrekt ongeloofwaardig is. De reden van de grote verhoging op 24 september is nog niet bekend.

Over de verhoogde uitstoot van gevaarlijke stoffen is bijzonder weinig bekend gemaakt. Stichting afvalovenNee heeft wethouder Boon vooralsnog in gebreke gesteld omdat hij nalaat burgers actief te informeren over de hoge en risicovolle emissies. SAN heeft hem erop gewezen dat hij, vanuit het verdrag van Arhus, zelf ook actief informatie moet verstrekken. En niet altijd het doorgeefluik van Omrin moet zijn voor wat betreft de informatievoorziening.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Overschrijdingen dioxine en andere schadelijke stoffen geen gevolg van storingen

Indicatoren wijzen op weer teveel dioxine-uitstoot

Omrin heeft nog altijd geen emissiegegevens openbaar gemaakt naar aanleiding van de storing van 10 september. Maar op 15 september was het alweer mis met de afvaloven. Een nieuwe storing zorgde wederom voor verhoging van de emissiewaarden. Omrin meldt op haar website “Er is geen rook vrijgekomen. Wel zijn er tijdelijk enkele emissiewaarden hoger geweest.” De gemeente Harlingen heeft prompt deze sussende woorden overgenomen; geen rook, dus geen gevaar. En gelukkig waren de emissiewaarden maar tijdelijk hoger, zo lijken Omrin en de gemeente de burgers gerust te willen stellen. Maar schijn bedriegt ook deze keer.

Specialisten in het netwerk van onder andere stichting afvaloven Nee hebben namelijk berekend wat er in die “tijdelijke periode” daadwerkelijk is uitgestoten. De conclusies zijn schokkend.

Op basis van meetgegevens die Omrin zelf heeft gepubliceerd, is berekend dat gedurende de storing op 15 september de koolmonoxide emissie-concentratie ca. 2000 mg/Nmᶾ was.  Maximaal is 150 mg/Nmᶾ  toegestaan, ook in geval van storingen. Maar bij een goed werkende oven is deze ca. 3,5 mg/Nmᶾ . Uit de berekeningen blijkt ook dat de koolwaterstoffen emissie-concentratie  tijdens de storing ca. 310 mg/Nmᶾ geweest is. Bij een goed werkende oven mag deze waarde niet groter dan 1 mg/Nmᶾ zijn. Omdat beide concentraties een indicatie zijn voor het vrijkomen van dioxinen is het zo goed als zeker dat er opnieuw grote hoeveelheden aan dioxinen zijn uitgestoten.

Naar aanleiding van de belabberde bedrijfsvoering en de vele storingen wordt de roep om sluiting van de afvaloven alsmaar groter. De bevolking van Harlingen is zich aan het mobiliseren. Want de provincie laat het afweten voor wat betreft de handhaving. De opgelegde boetes zijn een wassen neus vinden zij. Daarbij komt dat de boetes door de burgers zelf moeten worden opgehoest aangezien de afvaloven onder andere door afvalheffingen van burgers in stand wordt gehouden.

B&W hebben overigens toegegeven dat de afvaloven in 2015 maar liefst 1.386.000,- euro verlies leed. Mede daarom is er voor 2016 geen tariefsdaling ingevoerd.

B&W geven aan dat  “de focus in 2016 met name zal liggen op optimale technische beschikbaarheid van de installatie.“ Maar na de vele storingen in 2016 en het gebruik van de illegale by-pass houdt ook die belofte geen stand. Sluiting van de afvaloven wordt daarom steeds meer een optie.

afvalovennee logo

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Indicatoren wijzen op weer teveel dioxine-uitstoot

Illegale by-pass onderdeel bedrijfsvoering afvaloven – Omrin verstrekt wederom misleidende informatie

Omrin heeft wederom op 10 september gebruik gemaakt van de illegale by-pass en rookgassen zonder het doekenfilter in de atmosfeer gebracht. Omrin heeft in eerste instantie met geen woord gerept over het gebruik van de by-pass. De afvalverwerker meldde alleen het positieve nieuws, namelijk dat “het doekenfilter in bedrijf was gebleven ter voorkoming van het vrijkomen van stof uit de rookgassen.”

Pas op 13 september is Omrin met een update gekomen waarbij aangegeven is dat de by-pass wel degelijk is gebruikt. Hoewel Omrin al jaren belooft duidelijke en transparante informatie te verstrekken blijkt ook nu dat Omrin deze belofte aan haar laars lapt. Ondanks dat er al 3 communicatieprotocollen zijn opgesteld tussen de Provincie, de gemeente en Omrin, blijft Omrin dus structureel in gebreke met het verstrekken van de juiste informatie.

Omrin meldt overigens dat de storing het gevolg is van een draadbreuk in een sensor van de ID-fan. Omrin gaf in oktober vorig jaar onder andere deze ID-fan ook de schuld van een grote dioxine-overschrijding. Toen was het een relaitje die het had begeven. Tegenover de Friese gemeenteraden deelde Omrin in maart van dit jaar mee dat in april 2016 de problemen met de aansturing van de ID-fan voorgoed zouden worden opgelost. (Zie hieronder.)

presentatie-omrin-aan-gemeenteraden-friesland-14-15-maart-2016presentatie-omrin-aan-gemeenteraden-14-en-15-maart-2016

Omrin is echter vandaag naar buiten gekomen dat dit pas in april 2017 gaat gebeuren. (zie het screenshot hieronder van de website van Omrin, 13 september 2016)

screenshot-website-omrin-130916

 

 

 

 
Niet alleen burgers worden dus met een kluitje het riet ingestuurd. Ook de Friese aandeelhouders worden structureel verkeerd geïnformeerd.

Er worden steeds meer vraagtekens gezet bij de integriteit van de directie van Omrin. Keer op keer wordt aangetoond dat men de afvaloven niet onder controle heeft, burgers voor de gek gehouden, en bloot worden gesteld aan giftige stoffen.

Ook gaan steeds meer geluiden op om hardere maatregelen te treffen. De Statenfractie van GrienLinks is het zat en wil de afvaloven sluiten. Burgers laten via de sociale media weten het helemaal gehad te hebben met Omrin.

san-vlag

 

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Illegale by-pass onderdeel bedrijfsvoering afvaloven – Omrin verstrekt wederom misleidende informatie

Uitvallen ID-fan zorgt opnieuw voor stilvallen afvaloven – by-pass opnieuw gebruikt?

Omrin heeft de afvaloven wederom stil moeten leggen vanwege een storing. Op haar website meldt de omstreden afvalverwerker dat zaterdagnacht de installatie is afgestookt.
De ID-fan, waarvan Omrin al eerder beloofde dat deze nooit meer zou uitvallen, was ook dit keer de oorzaak van de storing, aldus Omrin.

Omrin meldt verder dat het doekenfilter in bedrijf is gebleven waardoor de by-pass niet is gebruikt. Omrin ligt al een tijd lang onder vuur vanwege het illegaal gebruik van de by-pass. De by-pass die nergens in de milieuvergunning is genoemd wordt door Omrin gebruikt om het doekenfilter te omzeilen. Rookgassen worden door het gebruik van de by-pass ongefilterd de atmosfeer ingeblazen. Dit zorgde al eerder tot vele dioxine- en andere milieu-overschrijdingen. De provincie treedt niet op tegen deze illegale by-pass.

Bij de inbedrijfstelling op zondagmorgen is duidelijk een rookpluim zichtbaar geweest. Voorbijgangers hebben hiervan foto’s gemaakt. Bij het zien van de foto geven meerdere deskundigen aan dat het lijkt alsof de by-pass wederom is toegepast. Verder onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Aan de kunde en de integriteit van de directie van Omrin wordt steeds vaker openlijk getwijfeld. Een eerdere motie van wantrouwen vanuit de gemeenteraad Harlingen haalde vooralsnog geen meerderheid. Echter, gezien het structureel falen van de afvaloven, het niet nakomen van beloftes en het in gevaar blijven brengen van omwonenden kan het niet uitblijven dat de directie vroeg of laat moet opstappen.

160910-storing                                                          foto: Jan vd Meij

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Uitvallen ID-fan zorgt opnieuw voor stilvallen afvaloven – by-pass opnieuw gebruikt?

Schoorsteen afvaloven te laag; SAN eist onmiddellijke sluiting

SP Gedeputeerde Schrier is voor Omrin druk bezig een hogere schoorsteen te realiseren. Al verschillende gespreksrondes heeft hij hiervoor achter gesloten deuren en op informele basis gehad. Ook stichting afvaloven Nee heeft hij hiervoor benaderd, maar tot op heden heeft de stichting hieraan nog geen gehoor gegeven.
Gillissen van de stichting: “Het stichtingsbestuur beraadt zich nog op een gesprek met Schrier. Het bevreemdt ons op de eerste plaats wel, dat Schier werk doet voor Omrin. Wij dachten dat hij zijn leven zou beteren, nadat hij op de vingers was getikt omdat hij Omrin had geholpen met een brief aan zichzelf.”  Gillissen wijst hiermee op de maatregelenbrief die Omrin aan de provincie moest overhandigen, maar waarbij Schrier zelf meeschreef en hem dit op veel kritiek kwam te staan van de Provinciale Staten. “Ten tweede is het niet Schrier die met een hogere schoorsteen de boer op moet, maar Omrin. Het is van de gekke dat Omrin hierover niks van zich laat horen. Het enige wat we weten is dat ze volstrekte onzin vertelden met hun ‘virtuele schoorsteen’. En dat zijn hun eigen woorden tegenover de Harlinger Courant, in het begin van dit jaar.”

De afvaloven is er gekomen dankzij deze zogenaamde ‘virtuele schoorsteen’; Omrin meldde dat de rookgassen zo snel uit de schoorsteenpijp zouden komen, dat ze nog een heel eind zouden stijgen. Voor de bouw van de oven zei de heer Bosch, directeur van de oven, dat de “effectieve schoorsteenhoogte” 94 meter zou worden. “Dus je ziet 44 meter, maar eigenlijk stijgt de lucht nog wel 50 meter voordat-ie naar de zijkant gaat.” In de verspreidingsberekeningen werd zelfs uitgegaan van een effectieve schoorsteenhoogte van 105 meter.

Gillissen: “Nu Schrier vindt dat de schoorsteen hoger moet, kan worden vastgesteld dat de verspreidingsberekeningen niet kloppen. Deskundige Vollenbroek constateerde begin dit jaar al dat het ongepast is om omwonenden en mensen die op het bedrijfsterrein werken, onnodig lang bloot te stellen aan zoutzuur en waterstoffluoride gassen en dampen. Als je dat weet moet je niet met een hogere pijp aan komen zetten, maar met onmiddellijke ingang de afvaloven sluiten.”

De provincie wil de pijp verhogen tot 70 meter. Maar dat is nog te laag. Gillissen: “De verspreidingsberekeningen gaan uit van een effectieve schoorsteenhoogte van 105 meter. Ze komen dan dus nog 35 meter tekort. Of gaat Schrier nu straks zeggen dat bovenop de 70 meter hoge schoorsteen er nog een ‘virtuele’ schoorsteen van 35 meter komt?”

De berichten gaan, dat de fundering al op een schoorsteen van 70 meter berekend was. Dit betekent dat Omrin wist, dat de pijp eigenlijk hoger moest dan de 44 meter. Gillissen: “Omrin heeft dus willens en wetens grote gezondheidsrisico’s en milieuvervuiling gecreëerd. De provincie heeft Omrin jarenlang de hand boven het hoofd gehouden en zelfs geholpen. Nu zelfs zij tot de conclusie gekomen is, dat de schoorsteen te laag is, moet de oven onmiddellijk gesloten worden.

Het belonen van bedrog, leugens en milieudelicten kan niet zonder gevolgen blijven. Democratisch gezien was destijds het besluit om de oven te bouwen, om te huilen. Er is nooit een maatschappelijk draagvlak geweest. We bereiden acties en claims voor, om hetgeen wat krom is, krom te laten. We blijven strijden voor een volledige sluiting van de afvaloven.”

160709 Omrin; wij vertelden volstrekte onzin. 001 (2)[1]

storing 28-6-11 14.00 uurDe “virtuele schoorsteen” van Omrin in werking. De pluim stijgt niet naar boven maar buigt direct af.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Schoorsteen afvaloven te laag; SAN eist onmiddellijke sluiting

Grote financiële problemen REC; geen tariefsverlaging gemeenten 2016

Omrin probeert van alles om de aandacht af te leiden maar kan er niet meer om heen. Financieel gaat het niet goed met de REC. De afvalverwerker heeft forse maatregelen moeten nemen om het bedrijf draaiende te houden. De maatregelen gaan ten koste van de burgers. Uit de recente jaarrekening blijkt dat er in 2016 geen tariefsverlaging doorgevoerd is. Als reden wordt genoemd dat “het belang van de continuïteit van de onderneming nu prioriteit heeft.”

Maatregelen konden niet uitblijven. Een negatieve financiële tendens is pijnlijk zichtbaar in de financiële jaarrapporten. Uit de laatste gegevens blijkt dat de afvaloven in 2015 een verlies heeft geleden van bijna 1.4 miljoen euro. Het slechte resultaat kent een logische oorzaak. De vele storingen, knallende pijpleidingen en loslatende oventegeltjes zorgden ervoor  dat er flink gerenoveerd moest worden. De renovaties kostten klauwen vol geld. Plus dat door stilstaand van de oven er een lange tijd geen energie aan de zoutfabriek kon worden geleverd. Dus waren er ook geen inkomsten.

Screenshot Fin. situatie REC 2015                                                        screenshot jaarrekening REC

Daarnaast heeft Omrin ook noodzakelijkerwijs de statuten moeten wijzigen om aan afval te komen. Het van oorsprong Friese bedrijf heeft hiervoor niet Friese gemeenten toe moeten laten als aandeelhouder van Omrin. Inmmiddels is Omrin dus ook deels in handen van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Appingedam en Delfzijl. Schiedam en Vlaardingen zullen waarschijnlijk ook nog aansluiten. Het afval voor de REC komt dus tegenwoordig uit heel Nederland. Want in Friesland is veel te weinig afval. Terwijl de afvaloven speciaal bedoeld was voor het Friese afval. Een argument van de aandeelhouders destijds was dat er niet gesleept moest worden met afval. Omrin zou zijn eigen rommel opruimen. Iets waar Friesland trots op kon zijn. Maar door de statutenwijziging hebben de aandeelhouders zichzelf belachelijk gemaakt. Er wordt door heel Nederland met afval gesleept om de afvaloven in Harlingen te vullen.

De afvaloven moest het pareltje van Omrin worden. Het rendement van het project was berekend op 13%. (bron haalbaarheidsonderzoek PriceWaterHouse) De zogenaamde state of the art fabriek was landelijk toonaangevend, zo moest iedereen geloven. Maar in de praktijk is de afvaloven sinds de bouw alleen maar negatief in het nieuws geweest door de vele storingen en amateuristische bedrijfsvoering. Bovendien is de REC nu dus met bijna 1.4 miljoen fors verliesgevend. Burgers lopen hierdoor de tariefsverlaging mis en moeten buiten hun schuld om financieel boeten voor een afvaloven waar niemand op zat te wachten. Daarnaast is Omrin niet meer een exclusief Fries bedrijf. De vraag is wat erger is voor de trotse Fries.

120424 Burgers betalen voor afvaloven kopie

 

 

 

 

 

Renovatiewerkzaamheden in afvaloven.
Burgers draaien voor de kosten op. Bron LC

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Grote financiële problemen REC; geen tariefsverlaging gemeenten 2016