Gedeputeerde Poepjes: “Aan de openheid die de gemeenschap wil kunnen we niet tegemoetkomen.”

In een krantenartikel van Karin de Mik van het NRC-Handelsblad van woensdag 13 augustus heeft Gedeputeerde Poepjes gezegd dat er geen openheid van zaken kan worden gegeven die de gemeenschap graag zou willen. Poepjes verschuilt zich achter wetgeving die het niet mogelijk zou maken om de ruwe gegevens over de uitstoot van de afvaloven in Harlingen boven water te krijgen.

Stichting afvalovenNee vindt dit onacceptabel. Gegevens over de uitstoot is geen bedrijfsgevoelige informatie. Sikke Jellema van stichting afvalovenNee: “Er is geen enkele reden waarom de overheid en burgers deze informatie niet zou mogen krijgen. Juist nu er nog altijd veel onrust is over de uitstoot is het noodzakelijk dat er openheid komt.” John Vernooij, directeur Omrin, weigert de gegevens te verstrekken. Gedeputeerde Poepjes steunt hem hierbij door te vertrouwen dat de gepubliceerde uitstootgegevens correct zijn.

Klik hieronder voor het krantenartikel van het NRC-Handelsblad, geschreven door Karin de Mik.
NRCHandelsblad Dioxinen item

afvaloven HarlingenOmrin weigert informatie te verstrekken over afvaloven. (foto: Hans Gillissen)

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Toezicht afvaloven faalt

Een controle afdeling die niet weet welke regels er zijn, een Gedeputeerde die niet ingrijpt en een afvalovenmanager die bewust verkeerde informatie verstrekt. Dat zijn de ingrediënten die het mogelijk maken dat Omrin keer op keer wet- en regelgeving kan overtreden. Bij deze overtreding ging het om afval wat langer dan 4 dagen in de afvalbunker lag en de verbrandingstemperatuur die onder de 800 graden Celcius zakte.
De Harlinger Courant deed verslag over de falende uitvoering van de handhaving en een afvalovenmanager die probeert recht te praten wat krom is.

Handhaving afvaloven faalt HC

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Omrin overtreedt wet na deal met Provincie.

Omrin heeft een deal met de Provincie gesloten en kan zodoende de wet en regelgeving overtreden. Dat is de schokkende conclusie nadat de Harlinger Courant navraag deed over de constatering dat afval langer dan 4 dagen in de bunker ligt, zonder dat de afvaloven in gebruik is. Volgens de milieuvergunning mag er niet langer dan 4 dagen afval in de bunker liggen. Maar zelfs nadat de oven stil werd gelegd is er afval naar de afvaloven gebracht. Omrin hierover in de Harlinger Courant: “Er is afval aangevoerd maar volgens de vergunning mag dit.” Als later de “veiligheidsman” van Omrin aan het woord komt zegt deze dat hij wel bekend is met het artikel in de milieuvergunning waarin staat dat afval niet langer dan 4 dagen in de bunker mag liggen. Hij meldt: “We hebben het met de provincie besproken. Zolang we aan preventie en controle doen mag het er langer dan 4 dagen liggen.”

De FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) die namens de provincie toeziet op naleving van de milieuvergunning laat weten niet bekend te zijn met de “4-dagen” regel. Dezelfde FUMO heeft ook geen consequenties verbonden aan de constatering dat de verbrandingstemperatuur op 12 februari onder de 800 graad Celsius was gezakt, terwijl volgens wet- en regelgeving de verbrandingstemperatuur niet onder de 850 graad Celsius mag komen.

Stichting afvaloven Nee reageert geschokt en heeft de Provinciale Staten via een brief gevraagd Gedeputeerde Staten tot de orde te roepen. “Nu de provincie als vergunningverlener haar eigen verstrekte milieuvergunning met een korreltje zout neemt en zelfs afspraken maakt buiten de wet om, vragen wij ons af wat een milieuvergunning nog waard is. Waar moet een burger nog vertrouwen in hebben, nu blijkt dat tussen Omrin en de provincie deals worden afgesloten waarbij bewust de wet- en regelgeving wordt overtreden. Wij roepen u dringend op om hierbij uw controlerende taak wel serieus te nemen en de verantwoordelijke Gedeputeerde Staten tot de orde te roepen.”

Brief aan Statenleden n.a.v. overtredingen Omrin

Handhavingskwestie afval in afvalbunker

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Verbrandingstemperatuur onder de 800 graden: afvalovenNee vraagt provincie op te treden tegen overtreding Omrin

Op 12 maart heeft de Harlinger Courant tijdens een bezoek aan de afvaloven geconstateerd dat op 12 februari jl. de verbrandingstemperatuur tot beneden de 800 graden Celcius was gezakt. Het heeft 8 uur geduurd totdat de temperatuur weer boven de duizend graden zat, de temperatuur waarbij er een volledige verbranding is.

Het zakken beneden de 850 graden is in strijd met punt 2 van artikel 50 van de Richtlijn Industriële Emissies waarin staat dat: “Afvalverbrandingsinstallaties worden zodanig ontworpen, uitgerust, gebouwd en geëxploiteerd dat, zelfs in de meest ongunstige omstandigheden, het bij de verbranding ontstane gas na de laatste toevoer van verbrandingslucht op beheerste en homogene wijze verhit wordt tot een temperatuur van ten minste 850 graden Celcius gedurende ten minste twee seconden.

Als de temperatuur onder de 850 graden komt kunnen er dioxines ontstaan. De kans is ook erg groot dat er op 12 februari dioxines zijn vrijgekomen. Vooral omdat het 8 uur duurde voordat er weer een volledige verbranding was.

De stichting heeft de provincie via een Handhavingsverzoek gevraagd op te treden tegen Omrin.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Omrin geeft informatie niet openbaar en verwijst terug naar Provincie

Omrin heeft in een reactie aan stichting afvalovenNee laten weten dat de provincie het aanspreekpunt is voor al de vragen aangaande de milieuvergunning. Daarom zal Omrin  de gevraagde informatie die de stichting bij Omrin had opgevraagd niet verstrekken. De stichting had juist bij Omrin de zogenaamde T3000 gegevens opgevraagd omdat de provincie meldde deze niet in bezit te hebben. De reden hiervan volgens de provincie was omdat het verstrekken van de T3000 gegevens niet was opgenomen in de milieuvergunning en daardoor Omrin dus niet verplicht was de gegevens naar de provincie te sturen.
Hoewel Omrin tijdens de uitzending van Zembla suggereerde geen geheimen te hebben en bijzonder transparant te zijn is dat in praktijk dus anders. De provincie heeft de T3000 gegevens niet in haar bezit en Omrin verstrekt deze ook niet aan de stichting. Het blijft dus geheim hoe het zit met de echte uitstootgegevens, zelfs na alle commotie over de dioxine-eieren en de ontstane angst in Harlingen waarover Zembla een uitzending heeft gemaakt. De angst is ontstaan doordat niet duidelijk is hoe het zit met de uitstoot.

Klik hieronder voor de uitzending naar Zembla.

www.zembla.incontxt.nl/seizoenen/2014/afleveringen/13-03-2014

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

AfvalovenNee vraagt Omrin om transparantie. Wat zijn de werkelijke emissies?

Nadat de provincie heeft bevestigd geen onafhankelijke controle te kunnen uitvoeren op de gegevens van Omrin omdat zij niet beschikt over de T3000 gegevens, heeft de stichting afvalovenNee aan Omrin vandaag gevraagd om deze informatie naar de stichting toe te sturen. De stichting maakt zich grote zorgen of de gepubliceerde emmissie-gegevens wel overeenkomen met de werkelijke uitstoot en wil eigenhandig op basis van de brongegevens een second opinion uitvoeren.  Dat wat de provincie nalaat te doen, willen wij wel doen.

Hieronder doen wij een poging om op een zo’n simpele mogelijke manier uit te leggen waarom wij de boel niet vertrouwen. We merken hierbij direct op dat dit 1 van de vele voorbeelden is waarover we vraagtekens hebben.

De tabel hieronder is een dagrapport, in dit geval van 24 april 2011.
In de 12e kolom staan de concentraties van de koolwaterstoffen vermeld als “C tot.”
Op 24 april 2011 was van 13.30 – 14.00 uur de gemiddelde concentratie van koolwaterstoffen maar liefst 373 mg/Nm3. Na 14.00 uur zijn deze stoffen niet meer terug te vinden in de tabel. Belangrijk te weten is dat verhoging van koolwaterstoffen (en koolmonoxide) op een onvolledige verbranding wijzen. En bij een onvolledige verbranding is het vrijwel zeker dat er dioxinen vrijkomen. Normaliter moet de waarde van koolwaterstoffen op 1 mg/Nm3 zitten.
Opmerkelijk is dat het debiet, het volume aan rookgassen dat per uur de schoorsteen verlaat (zie 2e kolom),  na 14.00 uur gewoon is doorgegaan en zelfs verder is opgelopen. Het vermoeden bestaat dat de uitstoot van schadelijke stoffen na 14.00 uur enorm zijn geweest.
De stichting wil via de brongegevens erachter komen wat er daadwerkelijk is uitgestoten en heeft daarom eerst de provincie en nu Omrin gevraagd om openheid van zaken te geven. (zie onder de tabel de brief die vandaag naar Omrin is gestuurd.)

daggemiddelde waarden 24-4-11 bw

140311 verzoek Omrin om T3000 gegevens

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Provincie handhaaft op basis blauwe ogen Omrin – Actuele storing afvaloven baart grote zorgen.

De provincie heeft laten weten niet te beschikken over belangrijke gegevens waarmee de provincie haar handhavende taak kan uitvoeren. Stichting AfvalovenNee is al sinds 2011 bezig brongegevens, zogenaamde T3000 gegevens, in handen te krijgen. Omrin heeft altijd aangegeven dat deze gegevens naar de provincie worden gestuurd. De provincie heeft nu in een uiteindelijke reactie bevestigd deze gegevens niet te hebben. De provincie laat hierdoor zien dat men afgaat op wat Omrin registreert en geen eigen second opinion controle te kunnen doen.

Ook actuele informatie over de verbrandingstemperatuur heeft de provincie niet. Het volstaat volgens de provincie dat Omrin in 2011 via een onderzoek heeft aangetoond dat de verbrandingstemperatuur boven de 850 graden Celcius zou moeten komen. Stichting afvalovenNee vraagt al jaren om realtime openbare publicatie van de verbrandingstemperatuur, juist omdat de temperatuur kan fluctueren. Mocht de temperatuur onder de 850 graden Celcius komen is een grote kans dat er dioxinen worden uitgestoten. De provincie kan niet aantonen dat deze verbrandingstemperatuur nooit onder de 850 graden Celcius is gekomen.
De Fumo, de instantie die de controle voor de provincie doet, had binnen de daarvoor geldende termijn een reactie gegeven maar dit als een poststuk naar de stichting toegestuurd. Omdat dit niet als zodanig is opgemerkt is de reactie van de Fumo niet eerder door de stichting in behandeling genomen.

De stichting maakt zich overigens grote zorgen over mogelijke actuele uitstoot van dioxinen. Want op 3 maart jl. is er een overschrijding geweest met een maximale waarde van 13,69 mg/Nm3 voor HCI, terwijl 8 de vergunde waarde is. Op 5 maart waren er zelfs 4 overschrijdingen met een maximale waarde van 30,96 mg/Nm3. Alle overschrijdingen hebben te maken met een storing in de doseerinstallatie van het natriumbicarbonaat, aldus Omrin. Mocht ook de actief kooldosering hebben stilgelegen zal dat mogelijk hebben geleid tot hoge dioxine emissies.

Hieronder de reactie van de provincie.

 

140301 rea. op verz. brongeg. (2) 001 kopie 140301 rea. op verz. brongeg. (3) 001 kopie

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Provincie handelt niet conform WOB – stichting afvalovenNee toont begrip

De provincie blijft stichting afvalovenNee dwars zitten met het niet op tijd verstrekken van belangrijke informatie. Op 17 januari deed de stichting een Wob-verzoek om T3000 gegevens naar de stichting te sturen. Deze belangrijke informatie helpt de stichting inzicht te krijgen in de echte emissie die door de afvaloven wordt uitgestoten. De informatie over de emissies op de website van Omrin zijn gecorrigeerde waarden.

De stichting had al op 27 december 2013 om deze zogenaamde brongegevens gevraagd, maar omdat de stichting niet om specifiek “T3000″ gegevens had gevraagd, zoals de brongegevens blijkbaar heten, meldde de provincie dat ze niet beschikte over de opgevraagde gegevens. De provincie heeft deze informatie wel degelijk in haar bezit aldus de heer Bosch, manager van de afvaloven tegenover de Raad van State. Ook de provincie heeft via de media aangegeven over deze informatie te beschikken.  Gedeputeerde Poepjes meldde zelfs nog tegen de commissie van de Provinciale Staten dat het om “business as usual” informatie ging, en gewoon opvraagbaar was.

De provincie heeft de stichting via een eerdere correspondentie geïnformeerd over reactie-termijn van de provincie bij een Wob-verzoek:

Een beslistermijn van 2 weken, zoals bedoeld in artikel 6, zesde lid, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), is slechts van toepassing wanneer wij voornemens zijn de informatie te verstrekken en naar verwachting een derde-belanghebbende daartegen bezwaar heeft. Als hiervoor geen vermoeden bestaat is een beslistermijn van 4 weken van toepassing.

Een snel rekensommetje leert dat bij een ingediend Wob-verzoek van 17 januari er uiterlijk een reactie moet zijn op 14 februari. Echter na 5 weken heeft de stichting nog steeds niets ontvangen. Dit suggereert dat de provincie druk bezig is om de uitgebreide informatie te verzamelen en verzendklaar te maken maar dit niet binnen de daarvoor geldende termijn heeft kunnen afronden. De stichting laat weten het netjes gevonden te hebben als de provincie de stichting hierover een kort bericht had gestuurd maar heeft begrip voor de situatie en gaat ervan uit dat de gevraagde informatie binnen zeer korte periode wordt toegestuurd.

Gecorrigeerde emmissie info website Omrin

De gecorrigeerde emissiegegevens op de website van Omrin

 

 

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

AfvalovenNee helpt Provinciale Staten aan feitelijke waarheidsvinding over CO2-uitstoot

Stichting afvaloven Nee heeft kort voor de vergadering van de Provinciale Staten over het rekenkameronderzoek over de vergunningverlening van de afvaloven de juiste informatie verstrekt over de CO2 uitstoot. Zowel door Gedeputeerde Staten als door de Provinciale Staten worden keer op keer lovende woorden gesproken over de CO2 reductie die de afvaloven in Fryslan heeft weten te realiseren door het leveren van stoom aan de zoutfabriek. Wat men hierbij vergeet is de CO2 uitstoot van de afvaloven zelf. Deze uitstoot van de afvaloven is vele malen hoger dan de zoutfabriek ooit deed. De stichting heeft Provinciale Staten hier met onderstaande e-mail en bijlagen nogmaals op gewezen.

——————————————————————

Geachte heer / mevrouw,
 
Ten behoeve van uw vergadering op 19 februari over het agendapunt van de Noordelijke Rekenkamer betreffende de vergunningverlening van de afvaloven, willen wij u graag op het volgende wijzen.
 
Meerdere keren werd door de Gedeputeerde Staten en ook door u of uw collega Statenleden aangegeven dat door de afvaloven een CO2 reductie is gerealiseerd. Dit is feitelijk onjuist. Weliswaar is bij de zoutfabriek een CO2 reductie tot stand gekomen van 130.000 ton CO2 per jaar. Echter de afvaloven stootte in 2012 ruim 280.000 ton CO2 uit. Dit staat in het milieujaarverslag van Omrin. Zie bijlage. Vanaf begin dit jaar verbrandt de afvaloven 280.000 ton afval per jaar. Hierbij komt meer dan 340.000 ton CO2 vrij. Zie bijlage.
Door de komst van de afvaloven heeft er dus geen CO2 reductie plaatsgevonden zoals Omrin altijd heeft doen voorkomen. Integendeel, door de ingebruikname van de afvaloven wordt nu veel meer CO2 uitgestoten.
 
Wij gaan ervan uit dat u in uw betoog, c.q. inbreng hiermee rekening houdt en dat u dit feit meeneemt in uw uiteindelijke standpunt met betrekking tot de conclusies over de evaluatie betreffende de vergunningverlening. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens de stichting afvaloven Nee,
 
ing. S. Jellema
"De tong van Omrin"

De gespleten werkelijkheid van Omrin

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Raad van State: Ondanks dat de CO2 toeneemt mag er gestreefd worden naar een reductie van de totale uitstoot

De Raad van State heeft naar aanleiding van het hoger beroep over de ontheffing van Keur voor het aanleggen van de hogedrukleiding tussen de afvaloven en de zoutfabriek uitspraak gedaan. Stichting afvaloven Nee had beroep aangetekend omdat ze vond dat er geen zwaarwegend maatschappelijk belang was. Het Wetterskip Fryslan meende dat er wel een zwaarwegend maatschappelijk belang was, omdat er een CO2 reductie bij de zoutfabriek werd gerealiseerd van 140.000 ton CO2. Het Wetterskip meldde op 5 september in haar verweerschrift: “De REC, waar het in deze zaak om gaat, draagt voor een substantieel deel bij aan de besparing van de CO2 doelstelling in de provincie Fryslan.”

Stichting afvalovenNee heeft dit argument bestreden met de constatering dat de afvaloven in 2012  ruim 280.000 ton CO2 heeft uitgestoten. Dat is dus 157.000 ton CO2 meer dan de reductie die bij de zoutfabriek moest worden gerealiseerd.  Een toename van 157.000 ton CO2 vond de stichting geen zwaarwegend maatschappelijk belang.

De Raad van State vindt echter dat het zwaarwegend maatschappelijk belang voldoende is gediend door alleen naar de CO2 reductie bij de zoutfabriek te kijken. Hierover zegt de Raad van State:
Anders dan de stichting kennelijk meent, betekent het feit dat de uitstoot van CO2 van sommige bronnen in Nederland mogelijk toeneemt niet dat niet zou mogen worden gestreefd naar een reductie van de totale uitstoot.”

Stichting afvalovenNee is teleurgesteld in de uitspraak omdat juist de stichting afvalovenNee streefde naar een reductie van de totale uitstoot.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld