Optreden Omrin amateuristisch en gevaarlijk tijdens grote storing 29 september

Omrin heeft met amateuristisch optreden een groot risico genomen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dat kan geconcludeerd worden uit het onderzoek wat DNV GL Business Assurance heeft gedaan naar aanleiding van meerdere incidenten in de afvaloven. Het rapport staat vol met aanbevelingen om de basiszaken rondom de veiligheid bij de afvaloven op orde te krijgen. Zo zijn procedures bij een noodstop niet geformaliseerd en is er weinig kennis bij het personeel aanwezig over het materiaal wat in de installatie wordt gebruikt.

Dit heeft ervoor gezorgd dat tijdens de grote storing op 29 september er risicovol gehandeld is met de kans op escalatie. Het rapport meldt: “Uit de interviews bleek dat men het blussysteem op de trechter heeft aangezet en het tijdens deze uitval erg moeilijk had om het afval op het rooster en in de ontslakker uit te krijgen. De ontslakker is met water en brandend afval vol komen te zitten en verstopt geraakt. Aangezien het afval bleef branden heeft men besloten via de kijkvensters het afval te blussen. Met de hulp van externen is het leeghalen van de ontslakker en het rooster uiteindelijk gelukt.”

De onderzoekers vinden de uitgevoerde acties zeer ongebruikelijk en risicovol en beveelt aan om een noodprocedure te maken voor het stoppen bij een dergelijk incident. Overigens komt uit het rapport ook naar voren dat er geen procedures zijn opgesteld als de electriciteit, de perslucht of het koelwater wegvalt.

Klik hieronder voor het incidentenrapport.
Rapportage REC incidentonderzoek 13022015 kopie

 

grote storing afvaloven

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Dioxine in Harlingen – afvaloven grote verdachte

Kijk hier nog een keer de documentaire terug die Omrop Fryslan maakte over dioxine in Harlingen waarbij de afvaloven een terugkerende discutabele rol speelt.

Dioxine in Harlingen

Rook afvaloven valt direct neer 2

 

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Omrin en provincie; 2 handen op 1 buik… nog steeds…

De provincie en Omrin zijn 2 handen op 1 buik. Dat was bij de verstrekking van de milieuvergunning al zo, maar dat is nog steeds zo omdat de provincie overtredingen door Omrin door de vingers ziet. Het beeld “ouwe jongens krentebrood” wordt nog maar eens bevestigd doordat het college heeft vergaderd in de afvaloven. Gedeputeerde Konst was openlijk enthousiast over Omrin en stak zijn bewondering niet onder stoelen of banken. GS hebben blijkbaar niets geleerd uit het verleden waarbij de Noordelijke Rekenkamer allerlei aanbevelingen heeft gedaan. In december 2013 oordeelde de Kamer vernietigend over de houding en werkwijze van de provincie. Dat rapport is onderaan dit item te downloaden. Een aantal highlights uit het rapport vindt u hieronder waarbij ook de Provinciale Staten er niet positief vanaf komen.

—————————-

“De provincie het project REC te licht ingeschat.”

“Wat opvalt is dat de provincie kwalitatief goede adviezen (van externe partijen – red.) niet altijd heeft overgenomen.”

“Tijdens het proces van de REC is veel aandacht besteed aan eventuele juridische en financiële risico’s voor het geval de REC later dan beoogd (2009/2010) in bedrijf kon worden genomen.”

“De Rekenkamer concludeert dat de provincie in het proces van vergunningverlening aan de REC niet op alle onderdelen zorgvuldig heeft gehandeld.”

“Met het burgerinitiatief eind 2009 is de leden van Provinciale Staten een uitgelezen kans geboden om met verontruste burgers in gesprek te gaan over de REC. Deze kans hebben Provinciale Staten niet aangegrepen.”

“Medio november 2006 heeft de provincie de mogelijkheden voor het verstrekken van een achtergestelde lening aan Omrin voor de realisatie van de REC onderzocht.”

“De gedeputeerde Milieu heeft op verzoek van Omrin contact opgenomen met het Ministerie van EZ om de kansen en budgetruimte voor de realisatie van de REC te bespreken. In dit overleg heeft de gedeputeerde Milieu een sterk pleidooi gehouden om de subsidieaanvraag voor de REC toe te wijzen.”
“Op 27 december 2006 verleent het Ministerie van EZ een subsidie van € 6 miljoen voor de realisatie van de REC.”

“Op 1 november 2007 laat Omrin aan Gedeputeerde Staten weten dat uit onderzoek is gebleken dat voor de REC géén vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet is vereist.”
” Meerdere malen voorafgaand aan het besluit van Gedeputeerde Staten hebben externe adviseurs van de provincie (zowel Stibbe als Royal Haskoning) er op gewezen dat een vergunning voor de REC op basis van de Natuurbeschermingswet wel nodig is.”
“Dit is ook de opvatting van de Raad van State in de beroepszaak die de Wadden- vereniging heeft ingesteld.”

“Begin 2012 hebben Gedeputeerde Staten uiteindelijk de vergunning Natuurbeschermingswet verleend waarbij ook het wekelijks vervoer van bodemas over de Waddenzee is vergund. Gedeputeerde Staten hebben aan deze vergunning geen voorschriften verbonden ter voorkoming en/ of minimalisering van significante effecten. Deze voorschriften achten Gedeputeerde Staten niet nodig.”

“Omrin heeft er alle belang bij om de REC voor 2009 in werking te hebben. Een belangrijke reden is dat het Rijk overweegt een verbod op het oprichten van afval- verbrandingsinstallaties in te stellen.”
“Het te laat opleveren van de REC zal waarschijnlijk ook financiële consequenties voor Omrin hebben. De provincie neemt de ambitieuze planning van Omrin over.”

“De provincie is zich zeer bewust dat wanneer zij besluiten neemt die later onrechtmatig blijken te zijn genomen, zij het risico loopt door Omrin aansprakelijk te worden gesteld voor de ontstane (vertragings)schade. Er is de provincie veel aan gelegen om een eventuele beroepsprocedure zo ongeschonden mogelijk door te komen.”

“De vrees voor schadeclaims van Omrin heeft ook een keerzijde. Deze keerzijde houdt in dat de provincie in het ‘procesbelang’ in eerste instantie heeft geweigerd om informatie (correspondentie van de provincie met de adviesbureaus) te verstrekken aan tegenstanders van de REC. Dit uit vrees dat deze informatie in een eventuele beroepsprocedure tegen de provincie zal worden gebruikt.”

“De Rekenkamer constateert dat voor wat betreft de aspecten bodem, verspreiding, storingen en licht niet is voldaan aan wet- en regelgeving.”
“Bij het aspect verspreiding is dat vanwege onjuiste invoer van het gebouw van de REC in het rekenmodel, waarbij de te lage gebouwhoogte resulteert in onjuiste weergave van de immissies.” “Bij het aspect storingen heeft de provincie niet aangegeven op welke wijze storingen in de rookgasreiniging geborgd waren.”

“De Rekenkamer vindt het opvallend dat de provincie de adviezen over de aspecten HCl/SO249 en bodem niet overneemt.”

“De Rekenkamer vindt het opmerkelijk dat Gedeputeerde Staten zijn afgeweken van het bestemmingsplan Industriehaven 2006 dat de gemeenteraad van Harlingen heeft vastgesteld. De vestiging van de REC – als niet-zeehavengebonden bedrijf – op het industrieterrein Harlingen is in strijd met dit geldende bestemmingsplan.”

“Het merendeel van de belangrijke beslissingen door Gedeputeerde Staten valt uit in het voordeel van Omrin.”

“Omrin geeft aan dat zij de schoonste afvalverbrandingsinstallatie voor Nederland heeft. Vervolgens vraagt Omrin voor de REC wél de maximaal toegestane waarden aan voor de uitstoot van stoffen. Ook blijkt uit vergelijking van de REC met andere afval- verbrandingsinstallaties in Nederland dat de REC niet de schoonste installatie is.”

_0a Rapport Rekenkamer dec 2013

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Stichting afvalovenNee nodigt college van GS Fryslan uit om bij hen thuis te vergaderen

Via tweets hebben Commissaris van de Koning Jorritsma en Gedeputeerde Konst laten weten dat zij een collegevergadering hebben gehouden in de afvaloven van Omrin. Jorritsma hield de mededeling nog oppervlakkig en meldde: “Collegevergadering ‘op lokatie’. Ditmaal in Harlingen bij NV Omrin. Aansluitend overleg/bedrijfspresentatie directie.”Maar Gedeputeerde Konst wond geen doekjes over zijn enthousiasme over Omrin: “Vergadering van GS bij #OmrinFriesland. Top of the bill in afvalscheiding en recycling ! #GoedWurk!”

Tweet Hans Konst
De provincie heeft de milieuvergunning voor de afvaloven afgegeven en is tegelijkertijd handhaver van deze vergunning. Op de provincie is veel kritiek vanwege het uitblijven van strenge handhaving en het bagataliseren of het door de ogen zien van overtredingen.

Het besluit van het college om in de afvaloven te gaan vergaderen strooit zout in de wonden van de vele afvaloven-critici. Gillissen van de stichting afvalovenNee: “Het charme-offensief van Omrin loopt weer op volle toeren. Net nu een kritisch besluit is genomen om een jaar lang dioxinen te gaan meten in de schoorsteen van de afvaloven. Dat de gedeputeerden inclusief de Commissaris van de Koning zich voor het PR-karretje van Omrin laten spannen is uitermate ongelukkig. De Noordelijke Rekenkamer heeft notabene een behoorlijk kritisch rapport opgesteld waaruit naar voren kwam dat de provincie en Omrin 2 handen op 1 buik zijn. Nou, dat beeld bevestigen ze wel heel erg door in de afvaloven te gaan vergaderen en zo openlijk enthousiast te gaan twitteren hoe geweldig Omrin is.”

Stichting afvaloven Nee heeft direct echter gereageerd door het college ook uit te nodigen voor een vergadering bij de stichting afvalovenNee. Ook bij de stichting krijgt het college de gelegenheid een eigen vergadering te houden waarna een presentatie wordt gehouden over de gezinssituaties en aanvullend een rondleiding zal worden gegeven door de huizen van beheerders van stichting afvalovenNee. De uitnodiging (zie hieronder) is vandaag richting het college verstuurd.

———————————
Harlingen 6 februari 2015

Geacht college,

De stichting afvaloven Nee nodigt u van harte uit om een vergadering van uw college te combineren met een bezoek aan stichting afvaloven Nee. U kunt in alle rust gebruik maken de vergaderruimte ten behoeve van uw college-overleg. Wij geven u graag, voorafgaande aan uw vergadering een rondleiding door 1 van de huizen van de beheerders van stichting afvalovenNee, waarna een presentatie volgt over de gezinssituatie, hun visie op de maatschappij en kijk op het openbaar bestuur. In een ontspannen en informele sfeer praten zij u graag bij wat de prestaties op school en op het werk zijn, teneinde u een goed beeld te geven over de mens achter stichting afvalvovenNee.

Wij zien uw reactie graag tegemoet. Mocht u gebruik maken van de uitnodiging stellen wij het op prijs dat u via ons secretariaat aangeeft met hoeveel personen u komt, in verband met de catering.

Hoogachtend,
stichting afvaloven Nee

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Omrin en provincie sjoemelen met feiten

Het is vaker op deze site aangegeven dat Omrin en de provincie feiten proberen te verdraaien en nieuwe feiten verzinnen om maar niet te hoeven in te grijpen bij de afvaloven. Journalist Jeroen Pietersma van de Harlinger Courant heeft in zijn bijdrage over het jaaroverzicht van de krant haarfijn in beeld gebracht hoe Omrin en de Fumo (de milieutoezichthouder namens de provincie) bewust verwarring creëren. Lees hieronder de  ervaringen van de journalist met Omrin en de Fumo, die in zijn verhaal de milieu-detectives worden genoemd. Belangrijk om te weten is dat bij een verbranding onder de 850 graden de kans groot is dat er dioxines worden uitgestoten vanwege een onvolledige verbranding.

————————————

JUISTE INFORMATIEVOORZIENING

De afvaloven-baas en ik keken naar het midden en het zat niet goed. We hadden het over de temperatuur die er toe doet, en die duikelde ver onder het minimum van 850 graden. Nat afval, zei een andere man in de control room schouderophalend. De milieu-detectives van de provincie Fryslân stonden iets verderop. Een mevrouw van deze club wist niet wat we precies hadden gezien, maar ze kon wel zonder blikken of blozen vertellen dat het niet significant was.

Later leek die ‘pyrometer’ in het midden wel significant te zijn: het milieu-opperhoofd van de provincie Fryslân zei dat we niet naar het midden hadden gekeken, maar naar de daktemperatuur. Dit werd bevestigd door de afvaloven-baas. Hij zei: “Ik heb de verkeerde gepakt. Een beetje lullig maar het is niet anders.”

Volgens hem hadden we naar onderen moeten kijken. Volgens de club van milieu-detectives hadden we naar het midden moeten kijken. En wat later werd wéér alles anders. Het Friese milieu-opperhoofd vertelde dat de afvaloven-baas en ik wél naar het midden hadden gekeken, en dat we juist naar het dak hadden moeten kijken. En toen riepen de milieu-detectives en de afvaloven-baas dat ook.

Het leek wel een kinderliedje, schreef ik eerder al in de HC: van voor naar achter van links naar rechts. Het Friese milieu-opperhoofd sprak zichzelf dus tegen en haar knecht kon het niet recht praten. Het werd allemaal nodeloos ingewikkeld gemaakt toen de afvaloven-baas en de milieu-detectives de pyrometer op papier op een andere hoogte plaatsten.

Dat was geen slimme zet, want dit rookgordijn bleek even doorzichtig als onnozel. Helemaal toen de afvaloven-baas en de milieu-detectives – nota bene zelf – informatie beschikbaar stelden waaruit bleek dat die verzonnen hoogte onmogelijk was. De club van milieu-detectives, die Friesland hoort te behoeden voor milieubederf, leek meer op een spreekbuis van de afvaloven-baas.

De milieu-detectives probeerden te redden wat er te redden viel en daar mee werd het alleen maar erger. Ze meldden dat er “geen sprake was van exacte wetenschap”. Huh? Experts werken bij deze materie met een cijfer achter de komma en de Friese milieu-detectives zaten er meters (!) naast. De ironie van dit verhaal (dat het afgelopen jaar alleen met enige vasthoudendheid duidelijk werd): de afvaloven-baas heeft me meerdere keren op het hart gedrukt dat “juiste informatievoorziening” erg belangrijk was. De afvaloven-baas en ik hebben kennelijk een andere definitie van ‘juist’. En ik had het kunnen weten, want de afvaloven-baas heeft me al eens eerder wat op de mouw gespeld.

In 2008, toen de afvaloven nog gebouwd moest worden, vertelde de afvaloven-baas dat zijn afvaloven een ‘virtuele schoorsteen’ zou krijgen. De rook zou zo snel uit de pijp komen, waardoor de rookpluim wel vijftig meter recht omhoog zou gaan. Tja, dat hebben we gezien. Hoezo juiste informatievoorziening?

Nu valt iemand als de afvaloven-baas vroeg of laat wel door de mand. En wat dat betreft is onjuiste informatie nog altijd beter dan geen informatie.

Onlangs nog een Powerpoint-bestand opgevraagd bij de gemeente Harlingen. Het was donderdagmorgen en vrijdag toen de HC van de pers rolde, was het bestand er nog niet. Fast forward naar maandagmorgen. Het was maar goed dat ik nog even belde, zei de communicatie-knecht. Kennelijk was hij het vergeten. En bij het ter perse gaan van deze bij- lage, ruim een week later, heb ik nog steeds geen bericht gehad over dat Powerpoint-bestand. En u – lezer/inwoner/belastingbetaler – dus ook niet.

Jeroen Pietersma

—————————

Hieronder foto’s van de afvalbunker met daarbij duidelijk zichtbaar dat plastic klaar ligt voor verbranding en de rook die direct na het verlaten van de schoorsteen daalt en op de grond terecht komt.

Recyclebaar afval in afvalbunker afvaloven van Omrin 1

Rook afvaloven valt direct neer 2

Rook afvaloven valt direct neer

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Gedeputeerde zet vraagtekens bij uitstoot afvaloven Omrin

Gedeputeerde Poepjes heeft onlangs bij Omrop Fryslan aangegeven dat er een tweede onderzoek komt naar de uitstoot van de afvaloven. Aanleiding zijn de vele storingen die er in september en oktober bij de afvaloven waren. Op 29 september zorgde de storing voor stank- en gezondheidsklachten bij meerdere mensen uit Wijnaldum, Pietersbierum en Sexbierum. Er werd geklaagd over stank en branderige ogen. Bij een kippenboer uit Pietersbierum leden 60.000 kippen aan ademnood.

Poepjes kondigde aan dat een onafhankelijk bureau alle data van de afvaloven die tijdens de storingen geregistreerd zijn gaat analyseren. Dat is opmerkelijk. Want voor het Friesch Dagblad verklaarde Seerp Bosch van Omrin dat, naar aanleiding van de storing, de meetapparatuur was uitgevallen. Door de storing zijn afvalstoffen ongefilterd uitgestoten. De provincie meldde tegen de krant dat er afvalstoffen zijn uitgestoten die niet volledig waren verbrand. Onafhankelijk deskundige drs. ing. Johan Vollenbroek concludeerde daarover: “Dat betekent dat er dan ook hoge concentraties NOx, zoutzuur en waterstoffluoride en dioxines op de begane grond voorkomen.”

Stichting afvalovenNee volgt met belangstelling dit proces. “We zijn benieuwd met welke resultaten gedeputeerde Poepjes gaat komen en op welke gegevens die zijn gebaseerd” laat SAN weten. “Toveren met gegevens die er niet zijn lijkt ons niet mogelijk. Hoe men overigens eerder heeft kunnen bepalen dat er geen gevaar voor de gezondheid zou zijn, is voor ons daarom ook nog steeds een raadsel.

Wat we wel weten is dat de verspreiding van de uitstoot van de afvaloven minimaal en uiterst belabberd is. De zogenaamde virtuele pijp functioneert niet. Recente foto’s tonen dat maar weer eens aan. Duidelijk is te zien  dat de rook direct neerslaat en eigenlijk meteen de grond raakt. Dat zijn bedreigende situaties. Zeker als je bedenkt dat er tijdens storingen ongefilterde uitstoot plaatsvindt.”

Mail-bijlage

Hieronder de link voor het interview met de kippenboer uit Pietersbierum

http://www.omropfryslan.nl/nijs/gaswolk-rec-wie-gefaarlik-foar-sunens

Hieronder de link voor het interview met gedeputeerde Poepjes bij Omrop Fryslan

http://www.omropfryslan.nl/nijs/deputearre-wol-nij-undersyk-utstjit-offaloven-harns

Hieronder de link voor het item in het Friesch Dagblad

http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=68387&_ga=1.91669338.1742324693.1381126435

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

16 uur niet gefilterde uitstoot afvaloven: grote hoeveelheden dioxinen op de grond

Door de grote stoomstoring van de afvaloven op 29 september van dit jaar heeft Omrin 16 uur lang schadelijke emissies ongefilterd door de schoorsteen gejaagd. Hoge concentraties NOx, zoutzuur, waterstoffluoride en dioxines zijn daardoor op de begane grond terecht gekomen. De uitstoot was zodanig hoog dat de meetapparatuur van Omrin niet meer in staat was te meten hoe groot de uitstoot van de schadelijke stoffen was. Seerp Bosch, bedrijfsleider van de afvaloven, erkent dit. De zogenaamde afbouwprocedure heeft zo’n 12 tot 16 uur geduurd.

De provincie Fryslan heeft laten weten dat tijdens de storing de uitstoot van de afvalstoffen niet volledig waren verbrand. Uitstoot van dioxines ontstaan door onvolledige verbranding. Veel mensen hebben aangegeven last te hebben gehad van erge stankoverlast, last van de ogen en een zere keel. Echter Margriet Dankert, woordvoerder van Omrin, meldde dat de klachten niet afkomstig zijn geweest van de afvaloven. Een andere woordvoerder van Omrin, Jaap Aagtjes, beweerde echter wel dat de stank is veroorzaakt door de afvaloven. Ondanks dat de uitstoot niet is gemeten en er een ongefilterde uitstoot is geweest beweren beide dat er geen gevolgen zijn geweest voor de omgeving en de volksgezondheid.

De storing van de afvaloven op 29 september staat niet op zichzelf. Ook op 12 september en 30 oktober zijn soortgelijke storingen geweest ten gevolge van lekkages van de stoomleidingen. De marktleider op het gebied van afvalovens von Roll Inova waarschuwde al in 2007 voor deze storingen: “Men wil de stoom op een temperatuurniveau leveren dat op de grens van het technisch haalbare ligt. Hierdoor ontstaat een wezenlijk risico dat de stoomketel snel gaat roesten met als gevolg gebakkelei over garantiebepalingen.” Mede hierdoor heeft de marktleider besloten de afvaloven van Omrin niet te bouwen.

Doordat Omrin tijdens de storing veel langer afval opgeslagen heeft dan is toegestaan heeft de provincie Omrin een boete opgelegd van 20.000 euro.

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Marktleider: “Kanttekeningen technisch concept afvaloven Omrin.”

De afvaloven van Omrin is donderdagavond 30 oktober om 18.15 uur wederom uit bedrijf genomen. Volgens Omrin is er een interne lekkage in de ketelwand van de verbrandingsoven ontstaan. De vorige storing was precies een maand geleden van 29 september tot en met zondag 12 oktober. En ook toen had de storing te maken met een lekkage. Na de opstart heeft de oven dus maar 18 dagen afval kunnen verbranden.

Von Roll Inova, de marktleider op het gebied van het bouwen van afvalovens, plaatste in 2007 al technische kanttekeningen bij de constructie van de afvaloven. Tegen de Leeuwarder Courant zei de bouwer: “Men wil de stoom op een temperatuursniveau leveren dat op de grens van het technisch haalbare ligt. Er zal hierdoor een wezenlijk risico ontstaan dat de stoomketels snel gaan roesten.” Mede op basis hiervan besloot de marktleider destijds af te zien van het bouwen van de afvaloven. Omrin deelde in een reactie mee de motivering met een korreltje zout te nemen.

Hieronder het item in de Leeuwarder Courant van 1 februari 2007.

Marktleider- technische kanttekeningen aan afvaloven Afvaloven Omrin avond - GillissenFotografie_edited-1De omstreden afvaloven van Omrin. Foto: Hans Gillissen – www.gillissenfotografie.nl

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

SAN: “Ongescheiden bedrijfsafval in afvaloven is onacceptabel”

Wethouder Boon heeft tijdens de commissievergadering van Harlingen aangegeven dat bedrijven verplicht zijn papier en karton te scheiden. Dat dit niet is gebeurd was duidelijk te zien op de foto’s die stichting afvalovenNee heeft gepubliceerd. Volgens Directeur Vernooij van Omrin is er echter niets aan de hand en voldoet al het afval wat in de afvaloven ligt aan de acceptatievoorwaarden van de afvaloven. Plastic, karton, papier en al het ander recyclebaar afval mag gewoon verbrand worden.

Stichting afvalovenNee vindt het niet acceptabel en vindt dat bestuurders van Friesland  Omrin moet laten stoppen met het bewust verbranden van recyclebaar afval. “Uit alles komt naar voren dat Omrin niet al het afval scheidt. Dit discutabel handelen heeft niets meer te maken met een of andere milieuvergunning maar gewoon met het ontbreken van de wil om koste wat het kost afval te scheiden. Iedereen ziet met eigen ogen plastic, kunststof, papier, karton en ander recyclebaar afval in de bunker liggen. Dit is niet te verkroppen. Zeker niet als burgers worden opgeroepen zo goed mogelijk hun afval te scheiden omdat het anders in de afvaloven zou verdwijnen. Hoe hypocriet kun je zijn?”

Hieronder het item van de Harlinger Courant.

Wethouder verslikt zich in karton
Hieronder het item van de Leeuwarder Courant.

L.C. 24-10-14 Stop sluikverbrand

 

Hieronder een foto van de afvalbunker van de afvaloven van Omrin.

Plastic in afvalbunker van de afvaloven van Omrin 2

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld

Stichting afvalovenNee roept Friese volksvertegenwoordigers op: Laat Omrin stoppen met het verbranden van plastic.

Stichting afvalovenNee heeft een moreel appel gedaan op de Friese gemeenteraden en de Provinciale Staten om Omrin te laten stoppen met het verbranden van plastic en ander recyclebaar materiaal. Aanleiding zijn foto’s die naar buiten zijn gekomen van de afvalbunker van de afvaloven. Daarin is te zien dat plastic, karton, papier en ander recyclebaar afval klaar ligt om verbrand te worden. Wettelijk is vastgelegd dat dit niet mag.

Omrin is een overheidsbedrijf met de Friese gemeenten als aandeelhouder. Daarom richt de stichting zich op de desbetreffende gemeenten. Ook de Provinciale Staten zijn aangeschreven omdat verantwoordelijk Gedeputeerde Staten Poepjes weigert in te grijpen bij Omrin. De stichting wil dat de volksvertegenwoordigers Poepjes tot de orde roept. De stichting is verontwaardigd omdat Omrin de burgers tegenwoordig controleert of zij het afval wel goed scheiden. Terwijl uit de foto’s blijkt dat Omrin zelf een loopje neemt met het scheiden van afval.

Omdat Omrin aan nascheiding van afval doet heeft de afvalverwerker volledig in eigen hand hoe die scheiding verloopt. Omrin heeft zelf aangegeven plastic nodig te hebben voor het bereiken van de vereiste verbrandingstemperatuur.

Klik hieronder voor de brief.

moreel appel SAN

Geplaatst in Uncategorized | Reageren uitgeschakeld