AfvalovenNee bij rechter om inzage temperatuurgegevens

Stichting afvalovenNee probeert via de rechter alsnog inzage te krijgen in de temperatuurgegevens van de afvaloven. Al jaren weigert Omrin deze gegevens te verstrekken. (zie deze website over de achterliggende periode hierover)
In een rechtszaak op 13 mei jl. heeft de stichting bij de rechter proberen aan te geven dat er iets niet kopt met deze temperatuurgegevens. Advocaat Sarolea: “Omrin laat grafieken zien waarbij men een temperatuur noemt die er normaal is als alles goed is maar die bijna 150 graden hoger ligt dan wat de experts verklaren. Wij hebben sterke twijfels aan de correctheid van de gegevens die Omrin verstrekt.”

De StAB, het adviesorgaan van de Raad van State, heeft ten behoeve van de temperatuurbewaking geadviseerd infraroodcamera’s te installeren maar Omrin weigert dit advies over te nemen. Ook de FUMO vindt infraroodcamer’s niet nodig. Dit doet denken aan het proces rondom de dioxinemetingen waarbij zowel Omrin als de FUMO dioxinemetingen overbodig vonden omdat er geen dioxine zou worden uitgestoten. Zij concludeerden dit op basis van een 2 jaarlijkse aangekondigde controle. Nu de dioxinemeters geplaatst zijn blijkt dat er wel degelijk dioxine wordt uitgestoten waarbij tijdens storingen de normen zelfs fors worden overschreden.

Bij de kwestie rondom de temperatuurgegevens baseert de FUMO dat alles in orde is op basis van berekende verbrandingstemperaturen, verstrekt door Omrin, maar niet op de gemeten temperaturen.

Klik hieronder voor een verslag van Omrop Fryslan

Verslag Omrop Fryslan Rechtszaak

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor AfvalovenNee bij rechter om inzage temperatuurgegevens

Twijfels over deskundigheid directie Omrin nemen toe

Er worden steeds vaker openbaar vraagtekens gezet bij het functioneren van de directie van Omrin. Aanleiding is wederom een reeks incidenten en nalatigheden terwijl Omrin beterschap had beloofd. Zo is op 21 april toch weer een stofwolk ontsnapt nadat Omrin de oven wilde opstarten. Er wordt nog onderzocht wat er is gebeurd maar het wordt steeds duidelijker dat er klungelig is gehandeld. Er wordt getwijfeld of de opstartprocedure goed is gevolgd omdat er onduidelijkheden zijn of de afvaloven in 1 keer goed is opgestart. Wat ook niet goed is gegaan is de wijze waarop Omrin de provincie en de gemeente heeft geïnformeerd over het incident.

Stofwolk opstart afvaloven april 2016 kfoto: Riekje Zijlstra

Zowel de provincie als de gemeente zijn door burgers op de hoogte gebracht van de stofwolk terwijl Omrin zich stil hield. De gemeente heeft hierover verbolgen gereageerd naar Omrin via een gepeperde brief. Gedeputeerde Schrier heeft over de zoveelste communicatiefout een last onder dwangsom opgelegd, echter die bedraagt maar 2500 euro. Gedeputeerde Schrier laat op Facebook weten dat hij “bang is dat een rechter in een eventuele bezwaarprocedure tegen een heel hoge last hier heel procedureel tegen aankijkt.” Critici vinden dat het in geen verhouding staat tot tot de financiële omvang van Omrin wat dus weer als een bevestiging wordt gezien dat de provincie het afvalbedrijf aan alle kanten steunt.

Door de herhaling van de fouten en overtredingen begint ondertussen het besef te ontstaan dat het bij Omrin mogelijk geen onwil is maar onkunde. Directeur Vernooij spreekt ook niet voor niets vaak over een lerende organisatie. GrienLinks vindt het onverantwoordelijk en meldt op haar website: “Omrin heeft er andermaal blijk van gegeven de verbrandingsoven niet op een maatschappelijk verantwoorde wijze te kunnen runnen. Telkens worden afspraken en beloften geschonden. Ze zijn zich blijkbaar totaal niet bewust van de maatschappelijke impact van hun handelen. De hoop dat er verbeteringen kunnen optreden is met de stofwolk vervlogen.”

De raadsfracties Harlinger Belang, D66 en Groen Links van de gemeenteraad Harlingen hadden al eens eerder een motie ingediend ten behoeve van het aftreden van de directie van Omrin. De rest van de partijen waren echter nog bereid de directie van de afvaloven nog een kans te geven. De vraag is hoeveel kansen de directie nog krijgt.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Twijfels over deskundigheid directie Omrin nemen toe

Provincie, FUMO en Omrin raken de weg kwijt op eigen eiland.

Terwijl steeds duidelijker wordt dat Omrin bij het opstarten en schoonblazen van de afvaloven een illegale bypass gebruikt blijven de provincie, FUMO en Omrin volharden in het rechtpraten wat krom is. De Staatssecretaris heeft te kennen gegeven dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in actie is gekomen vanwege het vermoeden dat er sprake is van taakverwaarlozing van de provincie en de FUMO.

160401 HC Bypass verboden                                                       Harlinger Courant, 1 april 2016

Ondertussen wordt de kloof tussen burgers, de provincie en Omrin groter. Daar waar Gedeputeerde Schrier (SP) van Omrin eiste beter haar best te doen om burgers te betrekken en vertrouwen te winnen, lijkt de provincie nu zelf ook vervreemd te raken van de realiteit. De provincie is te druk om, nota bene samen met de milieutoezichthouder, en Omrin technische oplossingen te zoeken voor de structurele mankementen van de afvaloven. Door Omrin en provincie wordt geen enkele poging ondernomen om burgers te betrekken bij het afvalovendossier. Burgers hebben zelfs hun eigen informatie- en discussieavond moeten organiseren. Het lijkt voor Gedeputeerde Schrier (SP) ook geen prioriteit meer in tegenstelling tot een eerder twitterbericht hierover.

160401 Tweet Schrier                                                        Twitterbericht Michiel Schrier

Steeds vaker zijn geluiden te horen dat er niet verder geïnvesteerd moet worden in de overbodige en storingsgevoelige afvaloven. De onvrede over Omrin als organisatie is groeiende. De mooie praatjes is men zat aan het worden. De eerste moties om uit Omrin te stappen zijn al ingediend, zoals bij Dongeradeel. Het afvalproject, wat nooit goed van de grond is gekomen, moet heroverwogen worden. Omwonenden van de afvaloven zijn het zat om nog langer als proefkonijnen gebruikt te worden. De zorgen over de gezondheid nemen alleen maar toe.

160331 Experimenteren met afvaloven                                                 Friesch Dagblad, 31 maart 2016

Stoppen met de afvaloven hoeft geen financieel debacle te worden voor gemeenten. In het beslisdocument is destijds aangegeven dat  zware financiële problemen rond de REC niet door de gemeenten hoeven te worden aangezuiverd. Gemeenten staan niet garant voor de REC.

070306 Vrijwaring financiele consequenties gemeenten - beslisdocument REC 6 maart 2007                                                        Beslisdocument over REC

In het beslisdocument staat:
“Dit roept de vraag op in hoeverre een besluit tot realisatie van de REC een ingrijpend gevolg voor een gemeente kan hebben. In dat verband moet er op worden gewezen dat de besluitvorming over de REC gelet op de omvang van de investering op zichzelf als ingrijpend kan worden aangemerkt, maar niet in de zin van een direct gevolg voor de gemeenten. Immers, in tegenstelling tot hetgeen bij een aantal vergelijkbare bedrijven met verbrandingsinstallaties wel het geval is, wordt van de Friese gemeenten als aandeelhouder geen garantstelling gevraagd.”

Daarnaast heeft Omrin op vragen destijds over de financiële risico’s aangegeven dat “in het theoretische geval dat de BV REC failliet gaat, dit betekent dat de Friese gemeenten elders verwerkingscapaciteit moeten vinden” waarmee de risico’s dus minimaal zijn.

Vrijwaring gemeenten voor faillisement REC                                         Beantwoording Omrin over risico’s gemeenten

Gemeenten zijn alleen aansprakelijk voor het ingelegde bedrag in de REC. Voor Harlingen is dat bijvoorbeeld 54.000 euro. Rekening houdend met de afschrijftijd van de afvaloven en het aantal inwoners van Harlingen is berekend dat het iedere Harlinger eenmalig 2.25 euro kost om de oven te sluiten.

Staatssecretaris Sharon Dijksma meldde aan de Tweede Kamer dat de overcapaciteit van afvalovens van 2 naar 5,4 Mton zal toenemen. Verwacht mag worden dat het zoeken naar een andere verwerkingscapaciteit dus niet tot onoverkomelijke problemen zal leiden. En gezien de grote overcapaciteit zullen de tarieven alleen maar dalen, in plaats van stijgen. Omrin heeft immers al aangekondigd dat investeringen tot een tariefstijging zal leiden.

Schelte Roosma in het Friesch Dagblad zei het mooi: “Het zou niet verwonderlijk zijn als inwoners meer dan 2.25 euro over hebben om de oven te sluiten. De weerstand tegen de oven is in Harlingen namelijk nog onverminderd groot. Vertrouwen was er niet en zal er nooit komen, wat je er ook aan oplapt.

SONY DSC                  Protest tegen afvaloven blijft onverminderd groot.

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Provincie, FUMO en Omrin raken de weg kwijt op eigen eiland.

We zijn er wel een beetje klaar mee.

Ontploffende gasflessen in de afvaloven, illegaal gebruik van een by-pass, verkeerd geplaatste meters, geen inzage in meetgegevens, verkeerde informatie, geen informatie, dioxine-overschrijding, dioxine-eieren, gevaar voor blijvende longschade door zoutzuur, een impotente schoorsteen, falend toezicht, falend ingrijpen, etc. etc. En de REC draait gewoon door.

In Friesland kan dit blijkbaar. Erger nog; de toezichthouder (FUMO) en provincie denken en onderhandelen mee met Omrin hoe het allemaal beter kan. Net zoals destijds bij de bouw van de afvaloven, toen de Provincie actief subsidie van 6 miljoen euro voor Omrin regelde en actief mee hielp bij het opstellen van de milieuvergunning. Om vervolgens met handen en voeten gebonden te zijn aan de afvaloven. De Noordelijke Rekenkamer maakte er gehakt van en schreef een kritisch rapport met als titel: “als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.” Die gedachte is zo gek nog niet. Want AfvalovenNee is er zo ondertussen wel wat klaar mee. De Leeuwarder Courant verwoordde het zowaar in lijn zoals we het bedoelen.

160325 Stilleggen en niet meer opstarten

 

160325 Printscreen LC

 

 

 

 

 

 

 

002 Rapport Rekenkamer dec 2013 kopie 2

 

002 Cover Rapport NRK

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor We zijn er wel een beetje klaar mee.

Omrin zorgt voor info-chaos na uitvallen dioxine-meter – herhaalde oproep tot vertrek directie

Er is grote onduidelijkheid ontstaan over de uitval van de dioxine-meting binnen de REC. Op social media doen hierover de wildste geruchten de rondte. Aanleiding is onder andere dat op donderdag 17 maart tussen 16.00 uur en 18.00 uur in de stad een duidelijke zure lucht te ruiken was. Maar de grootste chaos is ontstaan door Omrin vanwege het volledig wijzigen van een melding over een storing in de REC.

In een eerste bericht van Omrin staat: “Op 18 maart is er om 06.10 uur een korte storing in de ketel geweest. Hierdoor is de dioxine-meting apparatuur ook uitgevallen. Er is een monteur ingeschakeld om de apparatuur zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen.”

Dit bericht wordt na een paar uur veranderd in: “Op vrijdag 18 maart is de dioxine-meting apparatuur uitgevallen. Dit is -zoals het nu lijkt- gekomen na het wisselen van de cartridges waarin de genomen monsters worden opgeslagen.”

Gillissen van stichting afvalovenNee (SAN): “Opmerkelijk is dat Omrin eerst meldt dat het uitvallen van de dioxine-meter wordt veroorzaakt door de storing in de ketel. In het tweede bericht meldt Omrin dat het uitvallen van de dioxine-meter wordt veroorzaakt door het wisselen van de cartridges. Het is Omrin ten voeten uit. Het creëren van chaos om mogelijk iets anders te verhullen.”

Screenshot Twitter
Door de opvallende wijziging worden op social media tal van theorieën tussen burgers uitgewisseld. Hierbij wordt een storing op 15 maart, ook betrokken. Want tussen 18.00 uur en 1.30 uur wordt de afvalverbranding gestopt vanwege een storing aan de ontslakker. Omdat Omrin de by-pass gebruikt bij een “shut-down” is het vermoeden dat ook dit keer deze “opstartleiding”, zoals Omrin de by-pass noemt, is ingezet. De by-pass is onderdeel van een grote juridische discussie. De FUMO heeft onlangs tegenover de Provinciale Staten bevestigd dat deze leiding niet expliciet is opgenomen in de milieuvergunning maar treedt hier niet tegenop.

Gillissen: “We hebben het al eerder genoemd maar de directie van Omrin moet opstappen. En met de directie bedoelen we Vernooij (algemeen directeur) en Bosch (directeur REC.) Deze personen hebben een situatie teweeg gebracht die bestaat uit list en bedrog. En zij gaan daar nog steeds mee door. De directie is niet in staat om een andere cultuur teweeg te brengen. Vertrouwen ontstaat o.a. door duidelijke en begrijpbare berichtgeving. Maar niet door het wijzigen van berichten als dat je beter uitkomt.

Screenshot FB
Dat er tijdens het gebruik van de by-pass geen dioxinen worden gemeten zou Omrin goed uitkomen en dat burgers denken dat er aan de uitval van de dioxine-meter iets niet klopt begrijp ik maar al te goed. Mij verbaast niets meer bij Omrin. Ze zijn tot alles in staat. Het is aan Omrin zelf te danken dat wederom de wildste verhalen rondgaan. ”

Omrin, de FUMO en de Provincie vergaderen woensdag 23 maart over de dioxine-problematiek waarbij er over een oplossing gesproken wordt.  De roep van burgers om de REC te sluiten wordt echter alleen maar groter.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Omrin zorgt voor info-chaos na uitvallen dioxine-meter – herhaalde oproep tot vertrek directie

Povere informatie Omrin aan gemeenteraden

Omrin heeft op 14 en 15 maart gemeenteraden vertrouwelijk geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de afvaloven. Via een presentatie (  160314 presentatie Omrin aan Gemeenteraden kopie  ) zijn de raden op de hoogte gebracht over de zienswijze van Omrin hierover.

Uit de presentatie komt naar voren dat er vrij eenzijdige informatie is verstrekt wat geen recht doet aan de werkelijkheid. De vraag is of de gemeenten dergelijke propaganda nog als zoete koek slikken. Teveel “mooi weer” praatjes blijken achteraf niet te kloppen. Omrin heeft bijvoorbeeld zelf bevestigd dat zij over de virtuele schoorsteen volstrekte onzin vertelde.  Zie hiervoor het item wat de Harlinger Courant publiceerde.

160202 Harlinger Courant - Omrin - wij vertelden volstrekte onzin

In de presentatie naar de gemeenteraden over de dioxine-overschrijding in oktober 2015 legt Omrin de nadruk op een haperende ventilator. Maar die ventilator was in 2012 ook al de oorzaak van ellende. De Leeuwarder Courant deed daarvan destijds verslag. Omdat Omrin toen ook al te laat de storingen rapporteerde legde de provincie (toen ook) een last onder dwangsom op.

120424 Burgers betalen voor afvaloven kopieitem Leeuwarder Courant 24 april 2012

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Povere informatie Omrin aan gemeenteraden

Afvalovensoap bij Fryslan DOK.

In een 30 minuten durende documentaire doet Fryslan DOK verslag over de laatste stand van zaken rondom de omstreden afvaloven.

Afvaloven documentaire Fryslan DOK

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Afvalovensoap bij Fryslan DOK.

AfvalovenNee doet aangifte bij politie en verzoekt om handhaving bij provincie

Het systematisch gebruik van het zogenaamde spoelprogramma bij het opstarten van de Harlinger afvaloven REC, waarbij afhankelijk van de omstandigheden, meer of minder grote hoeveelheden stof naar buiten worden geblazen, leidt tot verhoogde emissies van dioxines en zware metalen naar de lucht.
Op 1 oktober leidde dit, in combinatie met een te lage oventemperatuur en gevolgd door het verzuim de kooldosering aan te zetten, tot een dioxine emissie, die een veelvoud bedroeg van de jaarlijks vergunde dioxine emissie.

Voor zover bekend is REC de enige afvaloven in Nederland die met een dergelijk spoelprogramma werkt, waarbij het doekenfilter, dat normaliter het stof afvangt, wordt gebypasst.

Op de hoorzitting bij provinciale staten op 17 februari jl. moest de vertegenwoordiger van FUMO toegeven dat het spoelprogramma in feite niet vergund is, omdat het noch in de MER, noch in de aanvraag, noch in de voorschriften wordt genoemd.
Het is voor de stichting dan ook onbegrijpelijk dat provincie/FUMO het gebruik van het spoelprogramma al sinds de start van de REC in 2011 toestaan.

Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan het toepassen van het spoelprogramma omdat het leidt tot onnodige emissies van Zeer Zorgwekkende Stoffen (zie website van RIVM) als dioxines en metalen, waaronder kwik. Het spoelprogramma is strijdig met de vergunning en de toepassing ervan moet met onmiddellijke ingang worden gestopt.
Daarom zal de stichting hiervan aangifte doen bij de politie en daarnaast de provincie verzoeken om handhaving.

Meer informatie over het spoelprogramma vindt u in de bijgevoegde nota.

160219 nota evaluatie dioxine piek

Gebruik spoelprogramma 26 juni 2015Uitvoering spoelprogramma op 26 juni 2015 (foto: Sidney Portier)

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor AfvalovenNee doet aangifte bij politie en verzoekt om handhaving bij provincie

De vier maatregelen van afvalovenNee

Stichting afvalovenNee is het zat dat burgers niets te zeggen hebben over wat er moet gebeuren met de afvaloven in Harlingen. De info-discussieavond op 16 februari heeft aangetoond dat de inwoners van Harlingen en omstreken andere maatregelen willen dan wat de politieke bestuurders naar voren brengen. Daarom heeft stichting afvalovenNee zelf vier maatregelen opgesteld die, naar mening van de stichting, meer overeenkomen met het signaal wat de bevolking heeft afgegeven en waarbij de bevolking een belangrijke plek krijgt in het besluitvormingsproces.

De maatregelen luiden:

1. onmiddellijke sluiting afvaloven ten behoeve van uitsluiten risico’s volksgezondheid
2. vervangen directeur Omrin en directeur REC ten behoeve van terugwinnen vertrouwen
3. inzage kosten voor de benodigde technische verbeteringen REC
4. inzage kosten en gevolgen bij blijvende sluiting REC
5. de bevolking een bepalende keuze laten maken over:
a. investeren in technische aanpassing REC met afweging financiële gevolgen/milieu en gezondheidsrisico’s of
b. weloverwogen keuze definitief sluiten REC inclusief eventuele financiële gevolgen

AfvalovenNee verwacht dat naar aanleiding van de technische aanpassingen er grote financiele problemen gaan ontstaan bij Omrin. Want in 2015  heeft Omrin noodzakelijkerwijs ook al een flinke renovatie moeten uitvoeren met hoge kosten als gevolg. Uit de jaarrekeningen over afgelopen jaren blijkt dat er bij Omrin een duidelijke neerwaartse financiele spiraal zichtbaar is. Jaarcijfers tonen aan dat het financieel niet goed gaat met Omrin. (zie hieronder)

AfvalovenNee is ervan overtuigd dat de technische aanpassingen in de afvaloven indirect door burgers betaald moeten worden via een aanpassing van de afvaltarieven of andere negatieve gevolgen. Maar ook een sluiting van de oven zal financiele gevolgen met zich meebrengen. Het is een keuze uit twee kwaden. Burgers moeten veel meer positie krijgen dan alleen maar een inspreekmoment bij een gemeenteraad. Daarom moeten zij een bepalende stem krijgen over wat er moet gebeuren met de afvaloven.

Hieronder de financiele status. Bron jaarrekeningen Omrin

Financiele situatie Omrin n.a.v. jaarrekeningen

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor De vier maatregelen van afvalovenNee

Grote opkomst info-discussie avond afvaloven

Een vol Trebol met bezorgde en boze inwoners hebben 17 februari duidelijk gemaakt dat men het zat is met de afvaloven. Naar aanleiding van presentaties van milieudeskundige Johan Vollenbroek en toxicoloog Abel Arkenbout werden de aanwezigen bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rondom de afvaloven. Onder leiding van onafhankelijk gespreksleider Arjette de Pree kregen de aanwezigen volop de gelegenheid vragen te stellen en hun mening te geven. Burgemeester Sluiter en wethouder Boon kregen kritische vragen en opmerkingen te verduren.

Stichting afvalovenNee, die de avond had georganiseerd, blikt tevreden terug. Gillissen: “het was een avond die in het teken stond van de bevolking. Want bewust of onbewust, inwoners worden buiten het besluitvormend proces gehouden. Terwijl zij wel elke dag, soms 24 uur per dag, geconfronteerd worden met de afvaloven. Je moet niet onderschatten welke psychische gevolgen dat heeft voor mensen. Mensen kijken bijna elke dag hoe de windrichting staat en maken zich heel concreet zorgen over hun gezondheid. Naar mijn mening hebben mensen de avond aangegrepen om hun zegje te doen en  standpunten naar voren te brengen. En daar was het ook om te doen. Het is aan de volksvertegenwoordigers om dat een plek te geven in besluiten.”

Omdat de kosten van de avond nog niet geheel financieel dekkend was, werd aan de aanwezigen aan het eind van de avond gevraagd een donatie te doen. Velen deden dat direct met contant geld. Omdat mensen ook via een overschrijving wilden doneren melden we hier het bankrekeningnummer:

NL60 ABNA 0586 4278 21
Twitterbericht

Twitterbericht 2

Geplaatst in Uncategorized | Reacties staat uit voor Grote opkomst info-discussie avond afvaloven